Utilisateur:Flavien21/BÉPOATX2

De Disposition de clavier francophone et ergonomique bépo

Je suis en train de travailler sur la V2 du BÉPO Atchien, à partir du BÉPO2FM et des différentes discussions de la mailing list.

Quand il y a deux caractères sur un même emplacement : celui de gauche est pour BÉPO et celui de droite pour BÓPO.
Un ␣ (sauf sur couche latin étendu) signifie qu’il n’y pas pas de caractères pour une des deux disposition.

Couche de Base

#
$
1
"
2
« <
3
» >
4
( [
5
) ]
6
@ ^
7 ¬
+ ±
8 ¼
-
9 ½
/ ÷
0 ¾
* ×
°
=
`
%
B ¦
|
ÉÓ ő
ó
P §
&
O
Ϗ
ÈÒ ȍ
ò
! exp
ô ¡
V ind
ǒ
D
L £
ø
J ʝ
ij
Z ɮ
W
ŏ
 
A
æé
U
ùú
I ȯ
ö
E ¤
; ơ/ꞗ
, '
C ©
ſ
T
þ
S
ß
R ®
Я
N
õ
M º
ō
Ç ț
ţ
ÊÍ ␣á
/
À ␣Á
\
Y
{
X
}
: ·
.
K
~
?
¿
Q
å
G
µ
H
F ª
ǫ/ꞇ
🄯
Ctrl
Super
Alt
[Espace insécable] [Espace fine insécable]
[Espace] _
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Pour la version 2.1 passage de copyleft sur ABNTC1 pour harmonisation BÉÓPO

Un point sur les tirets :
Sur touche # : Tiret demi-cadratin
Sur touche 1 : Tiret Cadratin
Sur touche 8 : Normal -> Trait-d’union-Moins, AltGr -> Signe moins
Sur touche K : Trait d’union insécable
Sur touche ₢ : Trait d’union insécable
Sur touche Espace : Tiret bas

Un point sur les apostrophes :
Sur touche ° : Minute
Sur touche ; : Apostrophe droite
Sur touche X : Guillemet-Apostrophe
Sur touche ? : Guillemet-Apostrophe

Circonflexe

¹
²
³
◌̂
ẾỐ
Ô
␣ề
ỀỒ
Ŭ
Ĵ
Ŵ
 
Â
␣ế
Û
Î
Ê
Ĉ
Ŝ
␣ấ
Ŷ
Ĝ
Ĥ
Ctrl
Super
Alt
◌̂
^
AltGr
Super
Menu
Ctrl

^^ : Ḓḓ, Ḽḽ, Ṷṷ, Ḙḙ, Ṱṱ, Ṋṋ, ◌̭
^´ : Ốố, Ấấ, Ếế
^` : Ồồ, Ầầ, Ềề
^~ : Ỗỗ, Ẫẫ, Ễễ
^ ̉ : Ổổ, Ẩẩ, Ểể
^. : Ộộ, Ậậ, Ệệ

Aigu

␣Ő
ő
Ó
Ĺ
ǿ
ǽ
Ź
 
Á
ǽ␣
Ú
␣ű
Í
ǘ
É
Ć
Ś
Ŕ
Ń
Ế␣
Ý
ǻ
Ǵ
Ctrl
Super
Alt
◌́
´ ◌̍
AltGr
Super
Menu
Ctrl

´^ : Ấấ, Ốố, Ếế
´´ : Őő, Űű, ˝, ◌̋
´/ : Ǿǿ
´ij : Ǽǽ
´˘ : Ắắ
´¨ : Ǘǘ, Ḯḯ
´~ : Ṹṹ, Ṍṍ
´¯ : Ṓṓ, Ḗḗ
´¸ : Ḉḉ
´° : Ǻǻ
´˙ : Ṥṥ
´̛ : Ớớ, Ứứ

Grave

Ò
␣ȅ
ȄȌ
ȍ
 
À
Ù
ȕ␣
Ì
ǜ
È
Ǹ
Ề␣
Ȁ
Ctrl
Super
Alt
◌̀
`
AltGr
Super
Menu
Ctrl

`^ : Ầầ, Ồô, Ềề
`` : Ȍȍ, Ȁȁ, Ȕȕ, Ȉȉ, Ȅȅ, Ȑȑ, ̏, ◌̏
`˘ : Ằằ
`¯ : Ṑṑ, Ḕḕ
`̛ : Ừừ, Ờờ

Caron

Ǒ
Ď
Ľ
ǰ dž
Ž
 
Ǎ
Ǔ
Ǐ
ǚ
Ě
Č
Ť
ǯ
Š
Ř
Ň
Ǩ
Ǧ
Ȟ
Ctrl
Super
Alt
◌̌
ˇ ◌̬
AltGr
Super
Menu
Ctrl

ˇij : DŽDždž
ˇ¨ : Ǚǚ
ˇþ : Ǯǯ
ˇ˙ : Ṧṧ

Mathématiques

𝐏
𝒫
◌⃕
◌⃗
𝐙
 
𝔄
𝐂
𝔖
𝐑
𝐍
𝐲
𝑦
𝐱
𝑥
◌⃜
◌⃛
𝐊
𝕂
𝐐
𝐇
[espace sans chasse]

Pour le version 2.1 passage de ↺ et ↻ sur éóÉÓ et 𝔄 sur a (harmonisation BÉÓPO)

∇/ : ⊀, ⊁, ≢, ∤, ⊽⊼, ⋪, ∉∄, ∌, ⊄⊅, ∦, ⊬⊭, ≁

Barre oblique

/
␣Ǿ
ǿ
Ø
Ł
 
Ⱥ
Ɇ
Ȼ
Ⱦ
ꬿ
/
Ctrl
Super
Alt
◌̸
/
AltGr
Super
Menu
Ctrl

/´ : Ǿǿ
/∇ : Voir plus haut
/- : Ꝅꝅ
/þ : ꬿ

Ligatures

ȸ
ǽ
ȹ
Œ
ƣ
Dz
DZ
Lj
LJ
IJ
Ȣ
 
Æ
Ɯ
đ
Nj
NJ
ƙ
ʼn
ф
ʛ
Ƕ
Ctrl
Super
Alt
AltGr
Super
Menu
Ctrl

ij´ : Ǽǽ

Barre inscrite

ƻ
Ƀ
Đ
Ƚ
Ɉ
Ƶ
 
Ʉ
Ɨ ɟ
Ŧ
Ɍ
Ɏ
Ǥ
Ħ
Ctrl
Super
Alt
◌̵
- ◌̶
AltGr
Super
Menu
Ctrl

-/ : Ꝅꝅ
-- : Ⱡⱡ
-þ : Ꝥꝥ, ꝧꝦ, ꬰ
-˙ : ɟ

Brève

Ŏ
ȏ
 
Ă
Ŭ
Ĭ
Ĕ
Ğ
Ctrl
Super
Alt
◌̆
˘ ◌̮
AltGr
Super
Menu
Ctrl

˘´ : Ắắ
˘` : Ằằ
˘˘ : Ȏȏ, Ȃȃ, Ȗȗ, Ȋȋ, Ȇȇ, Ȓȓ, Ḫḫ, ◌̮, ◌̑
˘~ : Ẵẵ
˘¸ : Ḝḝ
˘˙ : Ặặ
˘ ̉̉ : Ẳẳ

Tréma

ǘ
Ö
ǜ
ǚ
 
Ä
Ü
ǜǘ
Ï
Ë
ȫ
Ÿ
Ctrl
Super
Alt
◌̈
¨
AltGr
Super
Menu
Ctrl

¨´ : Ǘǘ, Ḯḯ
¨` : Ǜǜ
¨ˇ : Ǚǚ
¨¨ : Ṳṳ, ◌̤
¨~ : Ṏṏ
¨¯ : Ǟǟ, Ȫȫ, Ǖǖ, Ṻṻ

Latin étendu

-
Ɛ
Ɔ
ǃ ˠ
Ʌ
ǯ
Ð
λ ꬿ
Ʒ
ƹ
Ƿ
 
Ʊ
ɥ
Ɩ
Ə
ǝ
ʔ
Ɂ
ʕ
ϴ
þ
Ŋ
ɪ
Ȝ
ʿ
Ʃ
ʾ
ĸ
ʻ
ʼ
Ɣ
Ctrl
Super
Alt
[espace longue]
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Pour la version 2.1 passage de ꜥꜤ sur \á (comme en v1) (harmonisation BÉÓPO)

þˇ : Ǯǯ
þ/ : ꬿ
þexp : ᶣ, ˤ, ᵑ, ˠ (pour l’API), ˀ, ˁ, ᴲ, ᵅ, ᵊ, ᵋ, ᵓ, ᶞ, ᶥ, ᶴ, ᶷ, ᶺ, ᶾ, ᶿ
þ– : Ꝥꝥ, ꝧꝦ, ꬰ, ƛ, ᵼ, ᵿ, ᵻ

Caractères de substitution pour Lambda latin et Thêta latin

Un point sur les tirets :
Sur touche 1 : Normal -> Barre horizontale, AltGr -> Tiret numérique
Sur touche 8 : Normal -> Trait d’union conditionnel, AltGr -> Trait d’union
Sur touche : : Puce trait d’union
Sur barre d’espace : Tiret haut

Un point sur les apostrophe :
Sur touche ; : Lettre Saltillo
Sur touche ? : Normal -> Lettre apostrophe, AltGr+Maj -> Okina
Sur touche X : demi-anneau à droite

Cyrillique

ң
ӧ ө
ѝ
ѓ
Б
Й
ј
П
О
Ё
ә
Ѣ
В
Д
ђ
Л
љ
Ж
џ
З
ѕ
Ю
й
 
А
У
ү
И
ѝ
Е
ѐ
Ь
Ц
Т
С
Р
Я
Н
њ
М
ӣ
Ч
ћ
Э
є
Я
Ы
і
Ш
Ѫ
К
ќ
Ъ
Х
һ
Г
ґ
Щ
Ф
Ctrl
Super
Alt
Я
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Я= : Ёё, Її, Ӓӓ, Ӛӛ, Ӝӝ, Ӟӟ, Ӥӥ, Ӧӧ, Ӭӭ, Ӱӱ, Ӵӵ, Ӹӹ
Я≠ : Ҍҍ, Ҏҏ, Ғғ, Ҝҝ, Ҟҟ, Өө, Ұұ, Ҹҹ, Ӿӿ
Я% : Ѓѓ, Ќќ, Ӳӳ
Я˘ : Ўў, Йй, Ӂӂ, Ӑӑ, Ӗӗ
Я¯ : Ӣӣ, Ӯӯ
Я° : Җҗ, Ҙҙ, Ққ, Ңң, Ҫҫ, Ҭҭ, Ҳҳ, Ҷҷ, Ӌӌ, Ӷӷ, Ԥԥ, Ԯԯ, Ԧԧ
Я` : Ѝѝ, Ѐѐ
Я=≠ ou Я≠= : Ӫӫ

Tilde

␣Ṍ
Õ
 
Ã
Ũ
␣ṹ
Ĩ
Ñ
ȭ
Ễ␣
Ctrl
Super
Alt
◌̃
~
AltGr
Super
Menu
Ctrl

~^ : Ẫẫ, Ễễ, Ỗỗ
~´ : Ṍṍ, Ṹṹ
~˘ : Ẵẵ
~~ : ᵬ, ᵱ, Ɵɵ, ᵭ, Ɫɫ, ꬸ, ᵶ, Ṵṵ, Ḭḭ, Ḛḛ, ᵵ, ᵴ, ᵲ, ᵰ, ᵯ, ᵮ, ◌̰, ◌̴
~¯ : Ȭȭ
~ ̛ : Ỡỡ, Ữữ

Macron

ḖṒ
Ō
␣ḕ
ḔṐ
 
Ā
ǣḗ
Ū
Ī ȱ
ȫ
Ē
ȭ
ƃ
Ȳ
ǭ
Ctrl
Super
Alt
◌̄
¯ ◌̱
AltGr
Super
Menu
Ctrl

¯´ : Ḗḗ, Ṓṓ
¯` : Ḕḕ, Ṑṑ
¯¨ : Ǟǟ, Ȫȫ, Ǖǖ, Ṻṻ
¯~ : Ȭȭ
¯ ¯ : Ƃƃ,Ƌƌ
¯ ˛ : Ǭǭ
¯˙ : Ǡǡ, Ȱȱ, Ḹḹ, Ṝṝ

Cédille

Ļ
 
Ȩ
Ç
Ţ
Ş
Ŗ
Ņ
¸
Ķ
Ģ
Ctrl
Super
Alt
◌̧
¸ ◌̒
AltGr
Super
Menu
Ctrl

¸´ : Ḉḉ
¸˘ : Ḝḝ

Rond

ǻ
 
Å
Ů
␣ǻ
␣Ǻ
Ctrl
Super
Alt
◌̊
°
AltGr
Super
Menu
Ctrl

°´ : Ǻǻ
°° : ⱺ, ꬹ, Ḁḁ, ◌̥

Grec

ʹ
͵
Ϛ
ϝ
Ϟ
ϙ
Ϡ
ͳ
Β
ϐ
ό ◌̓
Π
ϖ
Ο
Δ
Λ
Θ
ϑ
Ζ
Ω
 
Α
Υ
ϒ
Ι
Ε ϶
ϵ
Ϻ
ͷ
Ϲ
ͻ
Τ
ϸ
Σ
ς
Ρ
ρ
Ν
Μ
ό ΰ
ς ϋ
Ϳ
ϳ
Ψ
Ξ
Κ
κ
;
Χ
ͱ
Γ
µ
Η
Φ
ϕ
Ctrl
Super
Alt
µ
µ
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Grec moderne :
μÇ : Άά, Έέ, Ήή, Ίί, Όό, Ύύ, ϓ, Ώώ
μ¸ : Ϊϊ, Ϋϋ, ϔ
μ, : ΐ, ΰ

Grec polytonique :
μ˘ : Ᾰᾰ, Ῐῐ, Ῠῠ
μé : Άά, Έέ, Ήή, Ίί, Όό, Ύύ, Ώώ
μè : Ὰὰ, Ὲὲ, Ὴὴ, Ὶὶ, Ὸὸ, Ὺὺ, Ὼὼ
μ^ : ᾶ, ῆ, ῖ, ῦ, ῶ
μ¯ : Ᾱᾱ, Ῑῑ, Ῡῡ
μ! : ᾼᾳ, ῌῃ, ῼῳ, Ϗϗ
μé! : ᾴ, ῄ, ῴ
μè! : ᾲ, ῂ, ῲ
μ^! : ᾷ, ῇ, ῷ
μÉ : Ἀἀ, Ἐἐ, Ἠἠ, Ἰἰ, Ὀὀ, ὐ, Ὠὠ, ῤ
μéÉ : Ἄἄ, Ἔἔ, Ἤἤ, Ἴἴ, Ὄὄ, ὔ, Ὤὤ
μ^É : Ἆἆ, Ἦἦ, Ἶἶ, ὖ, Ὦὦ
μÉ! : ᾈᾀ, ᾘᾐ, ᾨᾠ
μÉè : Ἂἂ, Ἒἒ, Ἢἢ, Ἲἲ, Ὂὂ, ὒ, Ὢὢ
μÉé! : ᾌᾄ, ᾜᾔ, ᾬᾤ
μÉè! : ᾊᾂ, ᾚᾒ, ᾪᾢ
μÉ^! : ᾎᾆ, ᾞᾖ, ᾮᾦ
μÈ : Ἁἁ, Ἑἑ, Ἡἡ, Ἱἱ, Ὁὁ, Ὑὑ, Ὡὡ, Ῥῥ
μÈé : Ἅἅ, Ἕἕ, Ἥἥ, Ἵἵ, Ὅὅ, Ὕὕ, Ὥὥ
μÈ^ : Ἇἇ, Ἧἧ, Ἷἷ, Ὗὗ, Ὧὧ
μÈ! : ᾉᾁ, ᾙᾑ, ᾩᾡ
μÈè : Ἃἃ, Ἓἓ, Ἣἣ, Ἳἳ, Ὃὃ, Ὓὓ, Ὣὣ
μÈ!é : ᾍᾅ, ᾝᾕ, ᾭᾥ
μÈ!è : ᾋᾃ, ᾛᾓ, ᾫᾣ
μÈ!^ : ᾏᾇ, ᾟᾗ, ᾯᾧ
μ¸é : ΐ, ΰ
μ¸è : ῒ, ῢ
μ¸^ : ῗ, ῧ

Ogonek/Insulaires

Ǫ
 
Ą
Ų
Į
Ę
ǭ
˛
Ctrl
Super
Alt
◌̨
˛
AltGr
Super
Menu
Ctrl

˛¯ : Ǭǭ

Exposants

¹
²
³
ꟹ␣
ˡ
ʲ
ʷ
 
ᴭ␣
ˠ
ˢ
ᴿ
ʳ
ʸ
ˣ
ʰ
Ctrl
Super
Alt
³
²
AltGr
Super
Menu
Ctrl

expþ : ᶣ, ˤ, ᵑ, ˠ (pour l’API), ˀ, ˁ, ᴲ, ᵅ, ᵊ, ᵋ, ᵓ, ᶞ, ᶥ, ᶴ, ᶷ, ᶺ, ᶾ, ᶿ

Indices

Et petites capitales

ʙ
ɶ␣
ʟ
 
ᴁ␣
ɪ
ʀ
ɴ
ʏ
ɢ
ʜ
Ctrl
Super
Alt
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Boucle/Queue

API

◌͜◌
◌͡◌
◌̹
◌̜
◌̟
◌̽
◌ͅ
◌̆
◌̯ ◌̼
◌̞
◌̝
◌̙
◌̘
◌̺ ◌̚
◌̪ ◌̻
˥
˩
˦
˨ ˧
◌̢
ʙ
ɤ
ɶ
ɵ
ʌ
ɜ
ɞ
ǀ ǁ
ʘ ǂ
ʟ ɭ
ɬ
ʄ
ʝ
ʐ
ʑ ɮ
ʍ
 
ɐ
ɒ
ɘ
ˈ
ˌ
ɕ
ɻ
ɺ
ɾ ʀ
ʁ ɹ
ɴ
ɳ
ɰ
ʏ
ʎ
ˑ
ː
ʞ
ʔ ʡ
ʕ ʢ
ɢ
ʛ
ʜ
ɧ
ɸ
Ctrl
Super
Alt
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Passage pour la version 2.1 de ɶ et ɤ sur éóÉÓ pour harmonisation BÉÓPO

Point

Ȯ
Ŀ
ȷ
Ż
ɟ
 
Ȧ
İ
ı
Ė
Ċ
ȱ
Ġ
Ctrl
Super
Alt
◌̇
˙ ◌̣
AltGr
Super
Menu
Ctrl

˙^ : Ậậ, Ộộ, Ệệ
˙´ : Ṥṥ
˙ˇ : Ṧṧ
˙˘ : Ặặ
˙þ : Ꜿꜿ
˙¯ : Ǡǡ, Ȱȱ, Ḹḹ, Ṝṝ
˙- : ɟ
˙˙ : Ḅḅ, Ọọ, Ṿṿ, Ḍḍ, Ḷḷ, Ẓẓ, Ẉẉ, Ạạ, Ụụ, Ịị, Ẹẹ, Ṭṭ, Ṣṣ, Ṛṛ, Ṇṇ, Ṃṃ, Ỵỵ, Ḳḳ, Ḥḥ, ̣, ◌̣
˙ ̛ : Ợợ, Ựự
˙˙˙ : Ṩṩ

Monnaies

฿
֏
£
 
؋
Ұ
¤
¢
$
¥
ƒ
Ctrl
Super
Alt
¤
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Corne/Paraphe

␣Ớ
Ơ
␣Ờ
 
Ư
ừứ
̛
Ctrl
Super
Alt
◌̛
̛
AltGr
Super
Menu
Ctrl

̛´ : Ớớ, Ứứ
̛` : Ừừ, Ờờ
̛~ : Ỡỡ, Ữữ
̛ ̉ : Ởở, Ửử
̛˙ : Ợợ, Ựự

Symboles divers

Virgule/Crampon

 
Ț
Ș
,
Ctrl
Super
Alt
◌̦ ◌̔
, ◌̓
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Crochet/Hameçon/Crosse

Ɖ
Ȥ
 
Ʈ
ɚ
ʂ
Ɲ
Ể␣
ƈ
Ɋ
Ƒ
Ctrl
Super
Alt
◌̉ ◌˞
̉ ◌̢
AltGr
Super
Menu
Ctrl

̉ ^ : Ểể, Ẩẩ, Ổổ
̉ ˘ : Ẳẳ
̉ þ : ɚ
̛̉ : Ởở, Ửử
̉ ̉ : Ɓɓ, Ƥƥ, Ʋʋ, Ɗɗ, Ⱳⱳ, ꭒ, Ƈƈ, Ƭƭ, Ƴƴ, Ƙƙ, ʠ, Ɠɠ, Ɦɦ