Touches mortes : Différence entre versions

De Disposition de clavier francophone et ergonomique bépo

(Sur le clavier : Ajout des raccourcis claviers)
(Latin étendu)
 
(52 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées)
Ligne 83 : Ligne 83 :
 
! scope=col | Nom du caractère !! scope=col | Accès !! scope=col | Glyphe !! scope=col | Unicode !! scope=col | Lettre<br>modificative !! scope=col | Combinant !! scope=col | Lettres !! scope=col | Symboles !! scope=col | [[Compose]]
 
! scope=col | Nom du caractère !! scope=col | Accès !! scope=col | Glyphe !! scope=col | Unicode !! scope=col | Lettre<br>modificative !! scope=col | Combinant !! scope=col | Lettres !! scope=col | Symboles !! scope=col | [[Compose]]
 
|-
 
|-
| [[#Accent grave|↓]] || [[wp:Accent grave|Accent grave]] || AltGr+è || align="center" | {{UniComb|300}} || {{U|0060}} || {{U|02cb}} || {{U|0300}} || {{V|àèìǹòùẁỳ<br>ÀÈÌǸÒÙẀỲ}} ||  || dead_grave
+
| [[#Accent grave|↓]] || [[wp:Accent grave|Accent grave]] || AltGr+è || align="center" | {{UniComb|300}} || {{U|0060}} || {{U|02cb}} || {{U|0300}} || {{V|àȁèȅềìǹòùȕǜẁỳ<br>ÀȀÈȄỀÌǸÒÙȔǛẀỲ}} ||  || dead_grave
 
|-
 
|-
| [[#Accent aigu|↓]] || [[wp:Accent aigu|Accent aigu]] || AltGr+é || align="center" | {{UniComb|301}} || {{U|00b4}} || {{U|02ca}} || {{U|0301}} || {{V|áǽćḉéǵíḱĺḿńóṕŕśúẃýź<br>ÁǼĆḈÉǴÍḰĹḾŃÓṔŔŚÚẂÝŹ}} || {{V|'}} || dead_acute
+
| [[#Accent aigu|↓]] || [[wp:Accent aigu|Accent aigu]] || AltGr+é || align="center" | {{UniComb|301}} || {{U|00b4}} || {{U|02ca}} || {{U|0301}} || {{V|áǽćḉéếǵíḱĺḿńóṕŕśúǘẃýź<br>ÁǼĆḈÉẾǴÍḰĹḾŃÓṔŔŚÚǗẂÝŹ}} || {{V|'}} || dead_acute
 
|-
 
|-
| [[#Accent circonflexe|↓]] || [[wp:Accent circonflexe|Accent circonflexe]] || ^ || align="center" | {{UniComb|302}} || {{U|005e}} || {{U|02c6}} || {{U|0302}} || {{V|âĉêĝĥîĵôŝûŵŷẑ<br>ÂĈÊĜĤÎĴÔŜÛŴŶẐ}} || {{V|¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁺⁽⁾⁼⁻}} || dead_circumflex
+
| [[#Accent circonflexe|↓]] || [[wp:Accent circonflexe|Accent circonflexe]] || ^ || align="center" | {{UniComb|302}} || {{U|005e}} || {{U|02c6}} || {{U|0302}} || {{V|âầĉêếềĝĥîĵôŝûŵŷẑ<br>ÂẦĈÊẾỀĜĤÎĴÔŜÛŴŶẐ}} || {{V|¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁺⁽⁾⁼⁻}} || dead_circumflex
 
|-
 
|-
| [[#Tilde|↓]] || [[wp:Tilde|Tilde]] || AltGr+n || align="center" | {{UniComb|303}} || {{U|007e}} || {{U|02dc}} || {{U|0303}} || {{V|ãẽễĩñõũṽỹ<br>ÃẼỄĨÑÕŨṼỸ}} || {{V|≃≲≳}} || dead_tilde
+
| [[#Tilde|↓]] || [[wp:Tilde|Tilde]] || AltGr+n || align="center" | {{UniComb|303}} || {{U|007e}} || {{U|02dc}} || {{U|0303}} || {{V|ãẽễĩñõũṽỹ<br>ÃẼỄĨÑÕŨṼỸ}} || {{V|≃≲≳≈≉}} || dead_tilde
 
|-
 
|-
| [[#Macron|↓]] || [[wp:Macron|Macron]] || AltGr+m || align="center" | {{UniComb|304}} || {{U|00af}} || {{U|02c9}} || {{U|0304}} || {{V|āǣēḡīōūȳ<br>ĀǢĒḠĪŌŪȲ}} ||  || dead_macron
+
| [[#Macron|↓]] || [[wp:Macron|Macron]] || AltGr+m || align="center" | {{UniComb|304}} || {{U|00af}} || {{U|02c9}} || {{U|0304}} || {{V|āǣēḗḕḡīōūǖȳ<br>ĀǢĒḖḔḠĪŌŪǕȲ}} ||  || dead_macron
 
|-
 
|-
| [[#Brève|↓]] || [[wp:Brève|Brève]] || AltGr+r || align="center" | {{UniComb|306}} ||  || {{U|02d8}} || {{U|0306}} || {{V|ăĕğĭŏŭ<br>ĂĔĞĬŎŬ}} ||  || dead_breve
+
| [[#Brève|↓]] || [[wp:Brève|Brève]] || AltGr+r || align="center" | {{UniComb|306}} ||  || {{U|02d8}} || {{U|0306}} || {{V|ăằĕğḫĭŏŭ<br>ĂẰĔĞḪĬŎŬ}} ||  || dead_breve
 
|-
 
|-
| [[#Point en chef|↓]] || [[wp:Point suscrit|Point en chef]] || AltGr+I || align="center" | {{UniComb|307}} ||  || {{U|02d9}} || {{U|0307}} || {{V|ȧḃċḋėḟġḣıȷŀṁṅȯṗṙṡṫẇẋẏż<br>ȦḂĊḊĖḞĠḢİĿṀṄȮṖṘṠṪẆẊẎŻ}} ||  || dead_abovedot
+
| [[#Point en chef|↓]] || [[wp:Point suscrit|Point en chef]] || AltGr+I || align="center" | {{UniComb|307}} ||  || {{U|02d9}} || {{U|0307}} || {{V|ȧḃċḋėḟġḣıȷŀṁṅȯṗṙṡẛṫẇẋẏż<br>ȦḂĊḊĖḞĠḢİĿṀṄȮṖṘṠṪẆẊẎŻ}} ||  || dead_abovedot
 
|-
 
|-
| [[#Tréma|↓]] || [[wp:Tréma|Tréma]]  || AltGr+i || align="center" | {{UniComb|308}} || {{U|00a8}} ||  || {{U|0308}} || {{V|äëḧïöẗüẅẍÿ<br>ÄËḦÏÖÜẄẌŸ}} || {{V|"}} || dead_diaeresis
+
| [[#Tréma|↓]] || [[wp:Tréma|Tréma]]  || AltGr+i || align="center" | {{UniComb|308}} || {{U|00a8}} ||  || {{U|0308}} || {{V|äëḧïöẗüǜẅẍÿ<br>ÄËḦÏÖÜǛẄẌŸ}} || {{V|"}} || dead_diaeresis
 
|-
 
|-
| [[#Crochet, hameçon et crochet en chef|↓]] || [[wp:Crochet en chef|Crochet en chef]] || AltGr+? || align="center" | {{UniComb|309}} || || || {{U|0309}} || {{V|ảɓƈɗẻểƒɠɦỉƙɱỏƥʠʂɚƭủʋⱳƴỷȥ<br>ẢƁƇƊẺỂƑƓỈƘⱮỎƤƬỦƲⱲƳỶȤ}}
+
| [[#Crochet, hameçon et crochet en chef|↓]] || [[wp:Crochet en chef|Crochet en chef]] || AltGr+? || align="center" | {{UniComb|309}} || || || {{U|0309}} || {{V|ảɖẻểƒꜧỉɱɲỏɋɽʂʈủỷȥ<br>ẢƉẺỂƑꜦỈⱮƝỎɊⱤƮỦỶȤ}}
 
  || || dead_hook
 
  || || dead_hook
 
|-  
 
|-  
 
| [[#Rond en chef|↓]] || [[wp:Rond en chef|Rond en chef]] || AltGr+q || align="center" | {{UniComb|30a}} ||  {{U|00b0}} || {{U|02da}} || {{U|030a}} || {{V|åůẘẙ<br>ÅŮ}} || {{V|°}}  || dead_abovering
 
| [[#Rond en chef|↓]] || [[wp:Rond en chef|Rond en chef]] || AltGr+q || align="center" | {{UniComb|30a}} ||  {{U|00b0}} || {{U|02da}} || {{U|030a}} || {{V|åůẘẙ<br>ÅŮ}} || {{V|°}}  || dead_abovering
 
|-
 
|-
| [[#Double accent aigu|↓]] || [[wp:Double accent aigu|Double accent aigu]] || AltGr+é+é || align="center" | {{UniComb|30b}} ||  || {{U|02dd}} || {{U|030b}} || {{V|őű<br>ŐŰ}} ||  || dead_doubleacute
+
| [[#Double accent aigu|↓]] || [[wp:Double accent aigu|Double accent aigu]] || 2×AltGr+é || align="center" | {{UniComb|30b}} ||  || {{U|02dd}} || {{U|030b}} || {{V|őű<br>ŐŰ}} ||  || dead_acute dead_acute
 
|-
 
|-
| [[#Hatchek|↓]] || [[wp:Hatchek|Caron]] || AltGr+v || align="center" | {{UniComb|30c}} ||  || {{U|02c7}} || {{U|030c}} || {{V|ǎčďěǧȟǐǰǩľňǒřšťǔž<br>ǍČĎĚǦȞǏǨĽŇǑŘŠŤǓŽ}} || {{V|₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎}} || dead_caron
+
| [[#Hatchek|↓]] || [[wp:Hatchek|Caron]] || AltGr+v || align="center" | {{UniComb|30c}} ||  || {{U|02c7}} || {{U|030c}} || {{V|ǎčďěǧȟǐǰǩľňǒřšťǔǚž<br>ǍČĎĚǦȞǏǨĽŇǑŘŠŤǓǙŽ}} || {{V|₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎}} || dead_caron
 
|-
 
|-
|| [[#Cornu|↓]] || [[wp:Cornu|Cornu]]  || AltGr+Q || align="center" | {{UniComb|31b}} || || || {{U|031b}} ||  {{V|ơƠ<br>ưƯ}} || || dead_horn
+
| [[#Double accent grave|↓]] || [[wp:Double accent grave|Double accent grave]] || 2×AltGr+è || align="center" | {{UniComb|30f}} ||  ||  || {{U|030f}} || {{V|ȁȅȉȍȑȕ<br>ȀȄȈȌȐȔ}} ||  || dead_grave dead_grave
 +
|-
 +
| [[#Brève inversée|↓]] || [[wp:Brève_inversée|Brève inversée]] || 2×AltGr+r || align="center" | {{UniComb|311}} ||  ||  || {{U|0311}} || {{V|ȃȇḫȋȏȓȗ<br>ȂȆḪȊȎȒȖ}} ||  || dead_breve dead_breve
 +
|-
 +
|| [[#Cornu|↓]] || [[wp:Cornu|Cornu]]  || AltGr+Q || align="center" | {{UniComb|31b}} || || || {{U|031b}} ||  {{V|ơưừ<br>ƠƯỪ}} || || dead_horn
 
|-
 
|-
 
| [[#Point souscrit|↓]] || [[wp:Point souscrit|Point souscrit]] || AltGr+h || align="center" | {{UniComb|323}} ||  || || {{U|0323}} || {{V|ạḅḍẹệḥịḳḷṃṇọṛṣṭụṿẉỵẓ<br>ẠḄḌẸỆḤỊḲḶṂṆỌṚṢṬỤṾẈỴẒ}} ||  || dead_belowdot
 
| [[#Point souscrit|↓]] || [[wp:Point souscrit|Point souscrit]] || AltGr+h || align="center" | {{UniComb|323}} ||  || || {{U|0323}} || {{V|ạḅḍẹệḥịḳḷṃṇọṛṣṭụṿẉỵẓ<br>ẠḄḌẸỆḤỊḲḶṂṆỌṚṢṬỤṾẈỴẒ}} ||  || dead_belowdot
 
|-
 
|-
| [[#Virgule souscrite|↓]] || [[wp:Virgule|Virgule souscrite]] || AltGr+; || align="center" | {{UniComb|326}} || {{U|002c}} ||  || {{U|0326}}  || {{V|șţ<br>ȘŢ}} ||  || dead_belowcomma<br />UFDD3
+
| [[#Tréma souscrit|↓]] || [[wp:Tréma_souscrit|Tréma souscrit]]  || 2×AltGr+i || align="center" | {{UniComb|324}} ||  ||  || {{U|0324}} || {{V|ṳ<br>Ṳ}} || {{V|}} || dead_diaeresis dead_diaeresis
 +
|-
 +
| [[#Rond souscrit|↓]] || [[wp:Rond_souscrit|Rond souscrit]] || 2×AltGr+q || align="center" | {{UniComb|325}} ||  || {{U|02f3}} || {{U|0325}} || {{V|ḁꬹⱺ<br>Ḁ}} || {{V|}}  || dead_abovering dead_abovering
 +
|-
 +
| [[#Virgule souscrite|↓]] || [[wp:Virgule|Virgule souscrite]] || AltGr+; || align="center" | {{UniComb|326}} || {{U|002c}} ||  || {{U|0326}}  || {{V|șţ<br>ȘŢ}} ||  || dead_belowcomma
 
|-
 
|-
 
| [[#Cédille|↓]] || [[wp:Cédille|Cédille]] || AltGr+c || align="center" | {{UniComb|327}} || {{U|00b8}} ||  || {{U|0327}} || {{V|çḑȩģḩķļņŗşţ<br>ÇḐȨĢḨĶĻŅŖŞŢ}} ||  || dead_cedilla
 
| [[#Cédille|↓]] || [[wp:Cédille|Cédille]] || AltGr+c || align="center" | {{UniComb|327}} || {{U|00b8}} ||  || {{U|0327}} || {{V|çḑȩģḩķļņŗşţ<br>ÇḐȨĢḨĶĻŅŖŞŢ}} ||  || dead_cedilla
Ligne 118 : Ligne 126 :
 
| [[#Ogonek|↓]] || [[wp:Ogonek|Ogonek]] || AltGr+f  || align="center" | {{UniComb|328}} ||  || {{U|02db}} || {{U|0328}} || {{V|ąęįǫų<br>ĄĘĮǪŲ}} ||  || dead_ogonek
 
| [[#Ogonek|↓]] || [[wp:Ogonek|Ogonek]] || AltGr+f  || align="center" | {{UniComb|328}} ||  || {{U|02db}} || {{U|0328}} || {{V|ąęįǫų<br>ĄĘĮǪŲ}} ||  || dead_ogonek
 
|-
 
|-
| [[#Barre inscrite|↓]] || [[Barre inscrite]] || AltGr+z || || ||  ||  || {{V|ƀđǥħɨɉᵽɍŧʉɏƶ<br>ɃĐǤĦƗɈⱣɌŦɄɎƵ}} || {{V|ƻ}} || dead_stroke<br />UFDD0
+
| [[#Circonflexe souscrit|↓]] || [[wp:Accent_circonflexe_souscrit|Circonflexe souscrit]] || 2×^ || align="center" | {{UniComb|32d}} ||  ||  || {{U|032d}} || {{V|ḓḙḽṋṱṷ<br>ḒḘḼṊṰṶ}} || {{V|}} || dead_circumflex dead_circumflex
 
|-
 
|-
| [[#Barre oblique|↓]] || [[Barre oblique]] || AltGr+l || || ||  || || {{V|ⱥȼɇłø<br>ȺȻɆŁØ}} || {{V|≮≯≠≰≱}}  ||  
+
| [[#Macron souscrit|↓]] || [[wp:Macron_souscrit|Macron souscrit]] || 2×AltGr+m || align="center" | {{UniComb|331}} ||  || {{U|02cd}} || {{U|0331}} || {{V|ḇḏẖḵḻṉṟṯẕ<br>ḆḎḴḺṈṞṮẔ}} || || dead_macron dead_macron
 
|-
 
|-
|| [[#symboles monétaires|↓]] || [[Symboles monétaires]] || AltGr+E || || ||  ||  || {{V|؋฿¢₫€ƒ₲₴﷼₭£₥₦௹₰₢₪৳元₩¥৲<br>₳₱₡₯₠₣₲₴៛₭₤ℳ₦૱₧₨$₮圓₩円}} || {{V|¤}} || dead_currency<br />UFDD1
+
| [[#Tilde inscrit|↓]] || [[wp:Tilde inscrit|Tilde inscirt]] || 2×AltGr+n || align="center" | {{UniComb|334}} ||  ||  || {{U|0334}} || {{V|ᵬᵭḛᵮḭɫꬸᵯᵰɵᵱᵲᵴᵵṵᵶ<br>ḚḬⱢƟṴ}} || {{V|}} || dead_tilde dead_tilde
 
|-
 
|-
|| [[#Lettres grecques|↓]] || [[Lettres grecques]] || AltGr+g ||  ||  ||  ||  || {{V|αβδεφγηιθκλμνοπχρστυωξψζ<br>ΑΒΔΕΦΓΗΙΘΚΛΜΝΟΠΧΡΣΤΥΩΞΨΖ}} || || dead_greek<br />UFDD2
+
| [[#Barre inscrite|↓]] || [[Barre inscrite]] || AltGr+z || align="center" | {{UniComb|336}} ||  ||  || {{U|0336}} || {{V|ƀꞓđꞙǥħɨɉꝁƚꝋᵽꝑꝗɍẝŧʉɏƶ<br>ɃꞒĐꞘǤĦƗɈꝀȽꝊⱣꝐꝖɌŦɄɎƵ}} || {{V|ƻ}}  || UFDD8
 +
|-
 +
| [[#Barre oblique|↓]] || [[Barre oblique]] || AltGr+l || align="center" | {{UniComb|338}} ||  ||  || {{U|0338}} || {{V|ⱥ␢ȼɇꞡꝃꞣłꞥøꝙꞧꞩẜⱦꞹꝟ<br>ȺȻɆꞠꝂꞢŁꞤØꝘꞦꞨȾꞸꝞ}} || {{V|≠≮≯}}  || dead_stroke
 +
|-
 +
| [[#Crosse|↓]] || [[wp:Crochet_(diacritique)|Crosse]] || 2×AltGr+? || align="center" |  || || ||  || {{V|ɓƈɗɠɦƙƥʠƭꭒʋⱳƴ<br>ƁƇƊƓꞪƘƤƬƲⱲƳ}}
 +
|| || dead_hook dead_hook
 +
|-
 +
|| [[#symboles monétaires|↓]] || [[Symboles monétaires]]  || AltGr+E ||  || {{U|00a4}} ||  ||  || {{V|؋₿¢₢₫₠ƒ₲₴﷼₭₺₾₥₼₦௹₱₰₽₨₪₸৳元₩¥<br>₳฿₵₡₯€₣៛₤₶₻૱₧₹₷₮৲圓円}} || {{V|¤}} || dead_currency
 +
|-
 +
|| [[#Lettres grecques|↓]] || [[Lettres grecques]] || AltGr+g ||  ||  ||  ||  || {{V|αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω<br>ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ}} || {{V|µ}} || dead_greek
 +
|-
 +
|| [[#Exposants|↓]] || [[wp:Exposant_(typographie)|Exposants]] || AltGr+t ||  ||  ||  ||  || {{V|ᵃªᵇᶜᵈᵉᶠᵍʰⁱʲᵏˡᵐⁿᵒꟹºᵖʳˢᵗᵘᵛʷˣʸᶻ<br>ᴬᴭᴮᴰᴱᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾᴿᵀᵁⱽᵂ}} || {{V|¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁺⁽⁾⁼⁻}} || UFDD5
 +
|-
 +
|| [[#Indices|↓]] || [[wp:Indice_(typographie)|Indices]] || 2×AltGr+t ||  ||  ||  ||  || {{V|ₐₑₕᵢⱼₖₗₘₙₒₚᵣₛₜᵤᵥₓ<br>ᴀᴁʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏɶᴘꞯʀꜱᴛᴜᴠᴡʏᴢ}} || {{V|₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎}} || UFDD5 UFDD5
 +
|-
 +
|| [[#Latin étendu|↓]] || [[Latin et ponctuation]] || AltGr+s ||  ||  ||  ||  || {{V|ɑꜥꜣꞵθʃðəɛǝɪªɣɂɩijĸºŋɔꞷꭓßþʊɥʌƿꞌȝʒ<br>ⱭꜤꜢꞴϴƩÐƏƐƎꞮƔɁƖIJŊƆꞶꞳẞÞƱꞍɅǷꞋȜƷ}} || {{V|♭‟‹›⁜­⁂‱•ʼ␣♯ↀↁↂ◌⁃⸮ ‒―‐※⁊ʿʾ‾♮☞⅓⅔‴⁗℗ʽʻ▪‿}} || UFDD4
 +
|-
 +
|| [[#Symboles scientifiques|↓]] || [[Symboles scientifiques]] || AltGr+d ||  ||  ||  ||  || {{V|}} || {{V|♀☿♂♁♄♃♆♅⟨≪≺⟩≫≻⌊⌈⊏≤<br>⌋⌉⊐≥⟶⟼◌⃗◌⃕⊕⊞⊎∞∝<br>⊗∗⋆↔⇔≡⇄ℶ∣∧⅋↺↻∐∏<br>∘∅⌀←⇐→⇒↦⇀∨√⊻∂∆∇⊲<br>ℓ℔↑↓⨡℥℈≈∿⎓∀∪∩℩∈∃⊂⊆<br>∋⊃⊇∁℃⊥⊤⊢⊧∫∑∮∬‖ℵ∖<br>⋉⋊∙∎◌⃛◌⃜∼⥲↪↠⋯⋮⋱⋰⟂∥ℎℏ℉}} || UFDD7
 +
|-
 +
| [[#Doublement rayé|↓]] || [[Barre inscrite|Doublement rayé]] || 2×AltGr+z || align="center" |  ||  ||  ||  || {{V|ⱡꝑ<br>ⱠꝐ}} || {{V|}}  || UFDD8 UFDD8
 
|}
 
|}
  
Ligne 137 : Ligne 164 :
 
  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 
  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
  ║      ║    │    │    │Ò  │  {{B|`}}│    │    │    │    │    │    │Ẁ  ║  |  ║
+
  ║      ║    │    │    │Ò  │Ȅ  {{B|`}}│    │Ǜ  │    │    │    │    │Ẁ  ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │    │    │ò  │  {{R|`}}│    │    │    │    │    │    │ẁ  ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │    │    │ò  │ȅ  {{R|̏}}│    │ǜ  │    │    │    │    │ẁ  ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║À  │Ù   │Ì   │È  │    │    │    │    │    │Ǹ  │    │    ║    ║
+
  ║        ║À  │Ù Ȕ│Ì   │È  │    │    │    │    │    │Ǹ  │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║à  │ù   │ì   │è  │    │    │    │    │    │ǹ  │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║à  │ù ȕ│ì   │è  │    │    │    │    │    │ǹ  │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
  ║  ^  ║Ề  │    │Ỳ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
+
  ║  ^  ║Ề  │Ȁ  │Ỳ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║ề  │    │ỳ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║ề  │ȁ  │ỳ  │    │̀◌  │    │̀◌  │    │    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ̀◌                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    `                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    `                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec circonflexe : ầẦềỀồỒ<br>
 +
Avec tréma : ǜǛ<br>
 +
Avec brève : ằẰ<br>
 +
Avec macron : ḕḔṑṐ<br>
 +
Avec cornu : ờỜừỪ<br>
 +
<br>
 +
Double accent grave : [[#Double accent grave|voir section plus bas]]
  
 
=== Accent aigu ===
 
=== Accent aigu ===
Ligne 158 : Ligne 194 :
 
  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 
  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
  ║      ║    │    │Ṕ  │Ó  │    │    │    │    │Ĺ  │    │Ź  │Ẃ  ║  |  ║
+
  ║      ║    │    │Ṕ  │Ó  │    │    │Ǘ  │    │Ĺ  │    │Ź  │Ẃ  ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │  {{R|´}}│ṕ  │ó  │    │    │    │    │ĺ  │    │ź  │ẃ  ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │  {{R|˝}}│ṕ  │ó  │    │    │ǘ  │    │ĺ  │    │ź  │ẃ  ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║Á  Ǽ│Ú  │Í  │É  │    │Ć  │    │Ś  │Ŕ  │Ń  │Ḿ  │Ḉ  ║    ║
 
  ║        ║Á  Ǽ│Ú  │Í  │É  │    │Ć  │    │Ś  │Ŕ  │Ń  │Ḿ  │Ḉ  ║    ║
Ligne 165 : Ligne 201 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║Ế  │    │Ý  │    │    │Ḱ  │    │    │Ǵ  │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║Ế  │    │Ý  │    │    │Ḱ  │    │    │Ǵ  │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║ế  │    │ý  │    │    │ḱ  │    │    │ǵ  │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║ế  │    │ý  │    │́◌  │ḱ  │́◌  │    │ǵ  │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ́◌                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    '                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    '                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec circonflexe : ấẤếẾốỐ<br>
 +
Avec barre oblique : ǿǾ<br>
 +
Avec tréma : ḯḮǘǗ<br>
 +
Avec cédille : ḉḈ<br>
 +
Avec brève : ắẮ<br>
 +
Avec tilde : ṍṌṹṸ<br>
 +
Avec macron : ḗḖṓṒ<br>
 +
Avec rond en chef : ǻǺ<br>
 +
Avec point suscrit : ṥṤ<br>
 +
Avec cornu : ớỚứỨ<br>
 +
<br>
 +
Double accent aigu : [[#Double accent aigu|voir section plus bas]]
  
 
=== Accent circonflexe ===
 
=== Accent circonflexe ===
Ligne 180 : Ligne 230 :
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ║  |<-  ║    │Ế  │    │Ô  │Ề  ║    │    │    │    │Ĵ  │Ẑ  │Ŵ  ║  |  ║
 
  ║  |<-  ║    │Ế  │    │Ô  │Ề  ║    │    │    │    │Ĵ  │Ẑ  │Ŵ  ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │ế  │    │ô  │ề  ║{{R|^}}  │    │    │    │ĵ  │ẑ  │ŵ  ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │ế  │    │ô  │ề  ║{{R|̭}}  │    │    │    │ĵ  │ẑ  │ŵ  ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║  │Û  │Π │Ê  │    ║Ĉ  │    │Ŝ  │    │    │    │    ║    ║
 
  ║        ║  │Û  │Π │Ê  │    ║Ĉ  │    │Ŝ  │    │    │    │    ║    ║
Ligne 186 : Ligne 236 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │Ầ  │Ŷ  │    │    │    ║    │    │Ĝ  │Ĥ  │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │Ầ  │Ŷ  │    │    │    ║    │    │Ĝ  │Ĥ  │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │ầ  │ŷ  │    │    │    ║    │    │ĝ  │ĥ  │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │ầ  │ŷ  │    │ô  │    ║ô  │    │ĝ  │ĥ  │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ô                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ^                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ^                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ấẤếẾốỐ<br>
 +
Avec grave : ầẦềỀồỒ<br>
 +
Avec tilde : ẫẪễỄỗỖ<br>
 +
Avec point souscrit : ậẬệỆộỘ<br>
 +
Avec crochet : ẩẨểỂổỔ<br>
 +
<br>
 +
Circonflexe souscrit : [[#Circonflexe souscrit|voir section plus bas]]
  
 
=== Tilde ===
 
=== Tilde ===
Ligne 198 : Ligne 257 :
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║        ║
  │    │    │  ≲│  ≳│    │    ║    │    │ ≃  │    │    │    │   ║ <--    ║
+
  │    │    │  ≲│  ≳│    │    ║    │    │ ≃  │    │    │≈  ≉│   ║ <--    ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
 
  ║  |<-  ║    │    │    │ Õ  │    ║    │ Ṽ  │    │    │    │    │    ║  | ║
 
  ║  |<-  ║    │    │    │ Õ  │    ║    │ Ṽ  │    │    │    │    │    ║  | ║
Ligne 207 : Ligne 266 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ║  ^  ║ Ễ  │    │ Ỹ  │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^    ║
 
  ║  ^  ║ Ễ  │    │ Ỹ  │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^    ║
  ║  |  ║ ễ  │    │ ỹ  │    │    │  {{B|~}}║    │    │    │    │    ║    |    ║
+
  ║  |  ║ ễ  │    │ ỹ  │    │õ  │  {{B|~}}║õ  │    │    │    │    ║    |    ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   õ                  ║      ║      ║      ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                       ║      ║      ║      ║      ║
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˜                 ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
+
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ~                 ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec circonflexe : ẫẪễỄỗỖ<br>
 +
Avec aigu : ṍṌṹṸ<br>
 +
Avec barre oblique : ≄≉<br>
 +
Avec tréma : ṏṎ<br>
 +
Avec brève : ẵẴ<br>
 +
Avec macron : ȭȬ<br>
 +
Avec cornu : ỡỠữỮ<br>
 +
<br>
 +
Tildes souscrit ou inscrit : [[#Tilde inscrit|voir section plus bas]]
  
 
=== Macron ===
 
=== Macron ===
Ligne 221 : Ligne 291 :
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
  ║  |<-  ║    │Ḗ  │    │Ō  │Ḕ  ║    │    │    │    │    │    │    ║  | ║
+
  ║  |<-  ║    │Ḗ  │    │Ō  │Ḕ  ║    │Ǖ  │    │    │    │    │    ║  | ║
  ║  ->|  ║    │ḗ  │    │ō  │ḕ  ║    │    │    │    │    │    │    ║ <-' ║
+
  ║  ->|  ║    │ḗ  │    │ō  │ḕ  ║    │ǖ  │    │    │    │    │    ║ <-' ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║Ā  Ǣ│Ū  │Ī  │Ē  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ║        ║Ā  Ǣ│Ū  │Ī  │Ē  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║ā  ǣ│ū  │ī  │ē  │    ║    │    │    │    │    │  {{R|¯}}│    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║ā  ǣ│ū  │ī  │ē  │    ║    │    │    │    │    │  {{R|_}}│    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ║  ^  ║    │    │Ȳ  │    │    │    ║    │    │Ḡ  │    │    ║    ^    ║
 
  ║  ^  ║    │    │Ȳ  │    │    │    ║    │    │Ḡ  │    │    ║    ^    ║
  ║  |  ║    │    │ȳ  │    │    │    ║    │    │ḡ  │    │    ║    |    ║
+
  ║  |  ║    │    │ȳ  │    │ō  │    ║ō  │    │ḡ  │    │    ║    |    ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ō                  ║      ║      ║      ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                     ║      ║      ║      ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ¯                  ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ¯                  ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ḗḖṓṒ<br>
 +
Avec grave : ḕḔṑṐ<br>
 +
Avec tréma : ǟǞȫȪǖǕṻṺ<br>
 +
Avec tilde : ȭȬ<br>
 +
Avec point souscrit : ḹḸṝṜ<br>
 +
Avec ogonek : ǭǬ<br>
 +
Avec point suscrit : ǡǠȱȰ<br>
 +
<br>
 +
Macron souscrit : [[#Macron souscrit|voir section plus bas]]
  
 
=== Brève ===
 
=== Brève ===
Ligne 243 : Ligne 324 :
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ║  |<-  ║    │    │    │Ŏ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║  |  ║
 
  ║  |<-  ║    │    │    │Ŏ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │    │    │ŏ  │    ║    │    │    │    │    │    │  {{R|˘}}║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │    │    │ŏ  │    ║    │    │    │    │    │    │  {{R|̑}}║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║Ă  │Ŭ  │Ĭ  │Ĕ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ║        ║Ă  │Ŭ  │Ĭ  │Ĕ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ║  CAPS  ║ă  │ŭ  │ĭ  │ĕ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ║  CAPS  ║ă  │ŭ  │ĭ  │ĕ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
  ║  ^  ║    │Ằ  │    │    │    │    ║    │    │Ğ  │    │    ║    ^      ║
+
  ║  ^  ║    │Ằ  │    │    │    │    ║    │    │Ğ  │Ḫ  │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │ằ  │    │    │    │    ║    │    │ğ  │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │ằ  │    │    │ŏ  │    ║ŏ  │    │ğ  │ḫ  │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ŏ                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˘                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˘                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ắẮ<br>
 +
Avec grave : ằẰ<br>
 +
Avec cédille : ḝḜ<br>
 +
Avec tilde : ẵẴ<br>
 +
Avec point souscrit : ặẶ<br>
 +
Avec crochet : ẳẲ<br>
 +
<br>
 +
Brève inversée : [[#Brève inversée|voir section plus bas]]
  
 
=== Point en chef ===
 
=== Point en chef ===
Ligne 268 : Ligne 359 :
 
  ║  ->|  ║ḃ  │    │ṗ  │ȯ  │    │    │    │ḋ  │ŀ  │ȷ  │ż  │ẇ  ║ <-'  ║
 
  ║  ->|  ║ḃ  │    │ṗ  │ȯ  │    │    │    │ḋ  │ŀ  │ȷ  │ż  │ẇ  ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║Ȧ  │    │İ {{R|˙}} │Ė  │    │Ċ │Ṫ  │Ṡ   │Ṙ   │Ṅ  │Ṁ  │    ║    ║
+
  ║        ║Ȧ  │    │İ {{R|˙}} │Ė  │    │Ċ   │Ṫ  │Ṡ ẛ│Ṙ   │Ṅ  │Ṁ  │    ║    ║
 
  ║  CAPS  ║ȧ  │    │ı  │ė  │    │ċ  │ṫ  │ṡ  │ṙ  │ṅ  │ṁ  │    ║    ║
 
  ║  CAPS  ║ȧ  │    │ı  │ė  │    │ċ  │ṫ  │ṡ  │ṙ  │ṅ  │ṁ  │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │Ẏ  │Ẋ  │    │    │    │    │Ġ  │Ḣ  │Ḟ  ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │Ẏ  │Ẋ  │    │    │    │    │Ġ  │Ḣ  │Ḟ  ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │ẏ  │ẋ  │    │    │    │    │ġ  │ḣ  │ḟ  ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │ẏ  │ẋ   │ȯ   │    │ȯ  │    │ġ  │ḣ  │ḟ  ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ȯ                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˙                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˙                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ṥṤ<br>
 +
Avec caron : ṧṦ<br>
 +
Avec rayé : ɟ<br>
 +
Avec latin étendu : ꜿꜾ<br>
 +
Avec macron : ǡǠȱȰ<br>
 +
Avec point souscrit : ṩṨ
  
 
=== Tréma ===
 
=== Tréma ===
Ligne 290 : Ligne 389 :
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║Ä  │Ü Ǜ │Ï  │Ë  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ║        ║Ä  │Ü Ǜ │Ï  │Ë  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║ä  │ü ǜ │ï  {{R|¨}}│ë  │    ║    │ẗ  │    │    │    │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║ä  │ü ǜ │ï  {{R|̤}}│ë  │    ║    │ẗ  │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │Ÿ  │Ẍ  │    │    ║    │    │    │Ḧ  │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │Ÿ  │Ẍ  │    │    ║    │    │    │Ḧ  │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │ÿ  │ẍ  │    │    ║    │    │    │ḧ  │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │ÿ  │ẍ  │    │ö  ║    │ö  │    │ḧ  │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ö                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║  "                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║  "                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ḯḮǘǗ<br>
 +
Avec grave : ǜǛ<br>
 +
Avec caron : ǚǙ<br>
 +
Avec tilde : ṏṎ<br>
 +
Avec macron : ǟǞȫȪǖǕṻṺ<br>
 +
<br>
 +
Tréma souscrit : [[#Tréma souscrit|voir section plus bas]]
  
 
=== Crochet, hameçon et crochet en chef ===
 
=== Crochet, hameçon et crochet en chef ===
La touche morte « crochet » «  {{R|̉ }} » s’obtient par {{touches|AltGr|Maj.|'}}. Niveau traduction unicode : les voyelles ont un crochet en chef (''hook above''), les consonnes ont plutôt un hameçon (''hook'') à distinguer du hameçon retroflèxe « ̢  » {{U|0321}} ou palatal «  ̡  » {{U|0322}}. « n » et « N » sont distingués avec un hameçon à gauche (''left hook''). Les caractères « Ƴ » et « ƴ » avec un crochet ne sont pas disponibles à cause de « ỷ » et « Ỷ » avec un crochet en chef.
+
La touche morte « crochet » «  {{R|̉ }} » s’obtient par {{touches|AltGr|Maj.|}}. Niveau traduction unicode : les voyelles ont un crochet en chef (''hook above''), les consonnes ont plutôt un hameçon (''hook'') à distinguer du hameçon retroflèxe « ̢  » {{U|0321}} ou palatal «  ̡  » {{U|0322}}. « n » et « N » sont distingués avec un hameçon à gauche (''left hook'').
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
Ligne 307 : Ligne 415 :
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 
  │    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
  ║  |<-  ║Ɓ  │    │Ƥ  │Ỏ  │    ║    │Ʋ  │Ɗ   │    │    │Ȥ  │Ⱳ  ║  |  ║
+
  ║  |<-  ║    │    │    │Ỏ  │    ║    │    │Ɖ   │    │    │Ȥ  │    ║  |  ║
  ║  ->|  ║ɓ  │    │ƥ  │ỏ  │    ║    │ʋ  │ɗ   │    │    │ȥ ɚ │ⱳ   ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │    │    │ỏ  │    ║    │    │ɖ   │    │    │ȥ  │    ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║Ả  │Ủ  │Ỉ  │Ẻ  │    ║Ƈ  │Ƭ   │    │    │Ɲ  │Ɱ  │    ║    ║
+
  ║        ║Ả  │Ủ  │Ỉ  │Ẻ  │    ║    │Ʈ   │    │Ɽ  │Ɲ  │Ɱ  │    ║    ║
  ║  CAPS  ║ả  │ủ  │ỉ  │ẻ  │    ║ƈ  │ƭ   │ʂ  │    │ɲ  │ɱ  │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║ả  │ủ  │ỉ  │ẻ  │    ║    │ʈ   │ʂ  │ɽ  │ɲ  │ɱ  │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
  ║  ^  ║Ể  │    │Ỷ  │    │    │Ƙ  ║ {{R|̉ }}  │    │Ɠ   │    │Ƒ  ║    ^      ║
+
  ║  ^  ║Ể  │    │Ỷ  │    │    │    ║ {{R|̉ }}  │Ɋ   │    │Ꜧ  │Ƒ  ║    ^      ║
  ║  |  ║ể  │    │ỷ  │    │    │ƙ     │ʠ  │ɠ  │ɦ   │ƒ  ║    |      ║
+
  ║  |  ║ể  │    │ỷ  │    │ỏ  │    ║ỏ   │ɋ  │   │ꜧ   │ƒ  ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ỏ                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ̉                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ̉                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec circonflexe : ẩẨểỂổỔ<br>
 +
Avec latin étendu : ɚ<br>
 +
Avec brève : ẳẲ<br>
 +
Avec cornu : ởỞửỬ<br>
 +
<br>
 +
Crosse : [[#Crosse|voir section plus bas]]
  
 
=== Rond en chef ===
 
=== Rond en chef ===
La touche morte « rond en chef » s’obtient par {{touches|AltGr|q}}. Tapée deux fois ou avec espace elle donne le symbole du degré « ° ».
+
La touche morte « rond en chef » s’obtient par {{touches|AltGr|q}}. Tapée avec espace elle donne le symbole du degré « ° ».
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
Ligne 335 : Ligne 451 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │ẙ  │    │    │    ║    │  {{R|°}} │    │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │ẙ  │    │̊◌  │    ║̊◌  │  {{R|˳}} │    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ̊                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                         ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    °                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    °                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ǻǺ<br>
 +
<br>
 +
Ronds souscrit ou inscrit : [[#Rond souscrit|voir section plus bas]]
  
 
=== Double accent aigu ===
 
=== Double accent aigu ===
La touche morte « double accent aigu » s’obtient par {{touches|AltGr|é|é}}.
+
La touche morte « double accent aigu » s’obtient par {{touches|AltGr|é}}→{{touches|AltGr|é}}.
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
Ligne 356 : Ligne 477 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │ő  │    │ő  │    │    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ̋                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˝                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˝                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
Ligne 371 : Ligne 492 :
 
  │    │    │    │    │₍  │₎  ║    │₊  │₋  │    │    │₌  │    ║ <--    ║
 
  │    │    │    │    │₍  │₎  ║    │₊  │₋  │    │    │₌  │    ║ <--    ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
  ║  |<-  ║    │    │    │Ǒ  │    ║    │    │Ď  │Ľ  │    │Ž  │    ║  |  ║
+
  ║  |<-  ║    │    │    │Ǒ  │    ║    │Ǚ  │Ď  │Ľ  │    │Ž  │    ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │    │    │ǒ  │    ║    │  {{R|ˇ}}│ď  │ľ  │ǰ  │ž  │    ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │    │    │ǒ  │    ║    │ǚ  {{R|ˇ}}│ď  │ľ  │ǰ  │ž  │    ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ║        ║Ǎ  │Ǔ  │Ǐ  │Ě  │    ║Č  │Ť  │Š  │Ř  │Ň  │    │    ║    ║
 
  ║        ║Ǎ  │Ǔ  │Ǐ  │Ě  │    ║Č  │Ť  │Š  │Ř  │Ň  │    │    ║    ║
Ligne 378 : Ligne 499 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │Ǩ  ║    │    │Ǧ  │Ȟ  │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │Ǩ  ║    │    │Ǧ  │Ȟ  │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │ǩ  ║    │    │ǧ  │ȟ  │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │ǒ  │ǩ  ║ǒ  │    │ǧ  │ȟ  │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ǒ                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˇ                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˇ                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec tréma : ǚǙ<br>
 +
Avec latin étendu : ǯǮ<br>
 +
Avec point suscrit : ṧṦ
  
 
=== Cornu ===
 
=== Cornu ===
Ligne 395 : Ligne 520 :
 
  ║  ->|  ║    │    │    │ơ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <-'  ║
 
  ║  ->|  ║    │    │    │ơ  │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║    │Ư   │   │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
+
  ║        ║    │Ư Ừ│   │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║    │ư   │   │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║    │ư ừ│   │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │  {{R|̛}}│    │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │  {{R|̛}}│    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │ơ  │    ║ơ  │    │    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ̛                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ̛                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ̛                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ớỚứỨ<br>
 +
Avec grave : ờỜừỪ<br>
 +
Avec tilde : ỡỠữỮ<br>
 +
Avec point souscrit : ợỢựỰ<br>
 +
Avec crochet : ởỞửỬ
 +
 +
=== Double accent grave ===
 +
La touche morte « double accent grave » s’obtient par {{touches|AltGr|è}}→{{touches|AltGr|è}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║    │    │    │Ȍ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║    │    │    │ȍ  │  {{R|̏}}│    │    │    │    │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║Ȁ  │Ȕ  │Ȉ  │Ȅ  │    │    │    │    │Ȑ  │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║ȁ  │ȕ  │ȉ  │ȅ  │    │    │    │    │ȑ  │    │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │ȍ  │    │ȍ  │    │    │    │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
 +
=== Brève inversée ===
 +
La touche morte « brève inversée » s’obtient par {{touches|AltGr|r}}→{{touches|AltGr|r}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║    │    │    │Ȏ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║    │    │    │ȏ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║Ȃ  │Ȗ  │Ȋ  │Ȇ  │    │    │    │    │Ȓ  │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║ȃ  │ȗ  │ȋ  │ȇ  │    │    │    │    │ȓ  {{R|̑}}│    │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │Ḫ  │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │ȏ  │    │ȏ  │    │    │ḫ  │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
Ligne 420 : Ligne 593 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║Ệ  │    │Ỵ  │    │    │Ḳ  ║    │    │    │Ḥ  │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║Ệ  │    │Ỵ  │    │    │Ḳ  ║    │    │    │Ḥ  │    ║    ^      ║
  ║  |  ║ệ  │    │ỵ  │    │    │ḳ   ║    │    │    │ḥ {{R|·}}│    ║    |      ║
+
  ║  |  ║ệ  │    │ỵ  │    │ọ  │ḳ  ║ọ  │    │    │ḥ  {{R|.}}│    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec circonflexe : ậẬệỆộỘ<br>
 +
Avec brève : ặẶ<br>
 +
Avec macron : ḹḸṝṜ<br>
 +
Avec point suscrit : ṩṨ<br>
 +
Avec cornu : ợỢựỰ
 +
 
 +
=== Tréma souscrit ===
 +
La touche morte « tréma souscrit » s’obtient par {{touches|AltGr|i}}→{{touches|AltGr|i}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  |
 +
║  ->|  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║    │Ṳ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║    │ṳ  │  {{R|̤}}│    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │̤◌  │    │̤◌  │    │    │    │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
 
 +
=== Rond souscrit ===
 +
La touche morte « rond souscrit ou inscrit » s’obtient par {{touches|AltGr|q}}→{{touches|AltGr|q}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║    │    │    │ⱺ  │    │    │    │    │ꬹ  │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║Ḁ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║ḁ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │̥◌  │    │̥◌  │  {{R|̥}}│    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
Ligne 441 : Ligne 662 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │̦◌  │    ║̦◌  │    │    │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
Ligne 447 : Ligne 668 :
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
 +
=== Cédille ===
 +
La touche morte « cédille » s’obtient par {{touches|AltGr|c}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║  |<-  ║    │    │    │    │    ║    │    │Ḑ  │Ļ  │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║    │    │    │    │    ║    │    │ḑ  │ļ  │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║    │    │    │Ȩ  │    ║Ç  │Ţ  │Ş  │Ŗ  │Ņ  │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║    │    │    │ȩ  │    ║ç  {{R|¸}}│ţ  │ş  │ŗ  │ņ  │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │Ķ  ║    │    │Ģ  │Ḩ  │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │◌¸  │ķ  ║◌¸  │    │ģ  │ḩ  │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ¸                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ḉḈ<br>
 +
Avec brève : ḝḜ
  
 
=== Ogonek ===
 
=== Ogonek ===
Ligne 462 : Ligne 707 :
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
 
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │  {{R|˛}}║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │ǫ  │    ║ǫ  │    │    │    │  {{R|˛}}║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ◌̨                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˛                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║    ˛                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec macron : ǭǬ
  
=== Cédille ===
+
=== Circonflexe souscrit ===
La touche morte « cédille » s’obtient par {{touches|AltGr|c}}.
+
La touche morte « circonflexe souscrit » s’obtient par {{touches|^}}→{{touches|^}}.
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
  │    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    ║        ║
+
  │    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    ║        ║
  │    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    ║ <--    
+
  │    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │    │    ║   <--  
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
  ║ |<-  ║    │    │    │    │      │    │Ḑ   │Ļ   │    │    │    ║  |  ║
+
  ║       ║    │    │    │    │      │    │Ḓ   │Ḽ   │    │    │    ║  |  ║
  ║  ->|  ║    │    │    │    │    ║    │    │ḑ   │ļ   │    │    │    ║ <-'  ║
+
  ║  ->|  ║    │    │    │    │    │{{R|˰}}  │    │ḓ   │ḽ   │    │    │    ║ <-'  ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║    │    │    │Ȩ   │    ║Ç  │Ţ  │Ş  │Ŗ  │Ņ   │    │    ║    ║
+
  ║        ║    │Ṷ  │    │Ḙ  │    │    │Ṱ   │    │    │Ṋ   │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║    │    │    │ȩ  │    ║ç  {{R|¸}}│ţ   │ş  │ŗ  │ņ   │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║    │ṷ  │    │ḙ  │    │    │ṱ   │    │    │ṋ   │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │Ķ  ║   │    │Ģ  │Ḩ  │    ║    ^      ║
+
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    ║    ^      ║
  ║  |  ║    │    │    │    │    │ķ     │    │ģ  │ḩ  │    ║    |      ║
+
  ║  |  ║    │    │    │    │̭◌  │    │̭◌   │    │   │    │    ║    |      ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
  ║      ║      ║    ║   ◌¸                      ║    ║      ║    ║      ║
+
  ║      ║      ║    ║                           ║    ║      ║    ║      ║
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║   ¸                      ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
+
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 
</center>
 
</center>
  
=== Symboles monétaires ===
+
=== Macron souscrit ===
La touche morte « [[symboles monétaires]] » s’obtient par {{touches|AltGr|Maj.|e}}.
+
La touche morte « macron souscrit » s’obtient par {{touches|AltGr|m}}→{{touches|AltGr|m}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║Ḇ  │    │    │    │    │    │    │Ḏ  │Ḻ  │    │Ẕ  │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║ḇ  │    │    │    │    │    │    │ḏ  │ḻ  │    │ẕ  │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║    │    │    │    │    │    │Ṯ  │    │Ṟ  │Ṉ  │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║    │    │    │    │    │    │ṯ  │    │ṟ  │ṉ  │  {{R|̱}}│    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │Ḵ  │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │̱◌  │ḵ  │̱◌  │    │ẖ  │    │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
  
{{CarteMonnaieHoverInfo}}
+
=== Tilde inscrit ===
 +
La touche morte « tilde inscrit et souscrit » s’obtient par {{touches|AltGr|n}}→{{touches|AltGr|n}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║  <--  ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║      ║    │    │    │Ɵ  │    │    │    │    │Ɫ  │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║ᵬ  │    │ᵱ  │ɵ  │    │    │    │ᵭ  │ɫ  ꬸ│    │ᵶ  │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║    │Ṵ  │Ḭ  │Ḛ  │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║    │ṵ  │ḭ  │ḛ  │    │    │ᵵ  │ᵴ  │ᵲ  │ᵰ  {{R|̰}}│ᵯ  │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │    │    │̰◌  │    │̴◌  │    │    │    │ᵮ  ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
  
 
=== Barre inscrite ===
 
=== Barre inscrite ===
La touche morte « [[barre inscrite]] » s’obtient par {{touches|AltGr|z}}.
+
La touche morte « [[barre inscrite]] » également appelée « rayé » s’obtient par {{touches|AltGr|z}}.
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
 
  │    │    │ ƻ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 
  │    │    │ ƻ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ║        ║
  │    │    │    │    │    │    │    │    │{{B|/}}  │    │    │    │    ║  <--  ║
+
  │    │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    ║  <--  ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
  ║      ║ Ƀ  │    │ Ᵽ  │    │    │    │    │ Đ  │    │ Ɉ  │ Ƶ  │    ║  | ║
+
  ║      ║ Ƀ  │    │Ꝑ Ᵽ│Ꝋ  │    │    │    │ Đ  │Ƚ  │ Ɉ  │ Ƶ  │    ║  | ║
  ║  ->|  ║ ƀ  │    │ ᵽ │    │    │    │    │ đ  │    │ ɉ  │ ƶ {{R|-}}│    ║ <-' ║
+
  ║  ->|  ║ ƀ  │    │ꝑ ᵽ│ꝋ  │    │    │    │ đ  │ƚ  │ ɉ  │ ƶ {{R|-}}│    ║ <-' ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║    │ Ʉ  │ Ɨ  │    │    │    │ Ŧ  │    │ Ɍ  │    │    │    ║    ║
+
  ║        ║    │ Ʉ  │ Ɨ  │    │    │Ꞓ  │ Ŧ  │    │ Ɍ  │    │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║    │ ʉ  │ ɨ  │    │    │    │ ŧ  │    │ ɍ  │    │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║    │ ʉ  │ ɨ  │    │    │ꞓ  │ ŧ  │    │ ɍ  │    │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
  ║  ^  ║    │    │ Ɏ  │    │    │    │    │    │ Ǥ  │ Ħ  │    ║    ^    ║
+
  ║  ^  ║    │    │ Ɏ  │    │    │Ꝁ  │    │Ꝗ  │ Ǥ  │ Ħ  │Ꞙ  ║    ^    ║
  ║  |  ║   {{B|/}}│    │ ɏ  │    │    │    │    │    │ ǥ  │ ħ  │    ║    |    ║
+
  ║  |  ║   │    │ ɏ  │    │ꝋ  │ꝁ  │ꝋ  │ꝗ  │ ǥ  │ ħ  │ꞙ  ║    |    ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
  ║      ║      ║    ║ NBSPACE    FINE-NBSPACE ║      ║      ║    ║    ║
+
  ║      ║      ║    ║                         ║      ║      ║    ║    ║
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║ SPACE                    ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
+
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║ -                        ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝
 
</center>
 
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec barre oblique : ꝅꝄ<br>
 +
Avec latin étendu : ꬰᵻᵼꝥꝤꝧꝦᵿ<br>
 +
Avec point suscrit : ɟ<br>
 +
<br>
 +
Double barre inscrite : [[#Doublement rayé|voir section plus bas]]
  
 
=== Barre oblique ===
 
=== Barre oblique ===
Ligne 520 : Ligne 810 :
 
<center>
 
<center>
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
 
  ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
  │    │    │    │    │   ≰│  ≱│   │    │    │    │    │    │    ║        ║
+
  │    │    │    │    │   │    │   │    │    │    │    │    │    ║        ║
 
  │    │    │  ≮│  ≯│    │    │    │    │    │ {{B|/}}  │    │ ≠  │    ║  <--  ║
 
  │    │    │  ≮│  ≯│    │    │    │    │    │ {{B|/}}  │    │ ≠  │    ║  <--  ║
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
 
  ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
  ║      ║    │    │    │ Ø  │    │    │   │    │ Ł  │    │    │    ║  | ║
+
  ║      ║    │    │    │ Ø  │    │    │ Ꝟ  │    │ Ł  │    │    │    ║  | ║
  ║  ->|  ║   │    │    │ ø  │    │    │   │    │ ł {{R|/}}│    │    │    ║ <-' ║
+
  ║  ->|  ║ ␢  │    │    │ ø  │    │    │ ꝟ  │    │ ł {{R|/}}│    │    │    ║ <-' ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 
  ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
  ║        ║ Ⱥ  │   │    │ Ɇ  │    │ Ȼ  │       │    │    │    ║    ║
+
  ║        ║ Ⱥ  │ Ꞹ  │    │ Ɇ  │    │ Ȼ  │ Ⱦ  Ꞩ ẜ│ Ꞧ  Ꞥ  │    │    ║    ║
  ║  CAPS  ║ ⱥ  │   │    │ ɇ  │    │ ȼ  │       │    │    │    ║    ║
+
  ║  CAPS  ║ ⱥ  │ ꞹ  │    │ ɇ  │    │ ȼ  │ⱦ  ꞩ  ꞧ  ꞥ  │    │    ║    ║
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
 
  ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │    │     │    │    │    ║    ^    ║
+
  ║  ^  ║    │    │    │    │    │ Ꝃ Ꞣ│   │ Ꝙ  Ꞡ  │    │    ║    ^    ║
  ║  |  ║  {{B|/}}│    │    │    │         │    │    │    ║    |    ║
+
  ║  |  ║  {{B|/}}│    │    │    │ ø  ꝃ ꞣ│ ø  ꝙ  ꞡ  │    │    ║    |    ║
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
 
  ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
  ║      ║      ║    ║ NBSPACE    FINE-NBSPACE ║      ║      ║    ║    ║
+
  ║      ║      ║    ║                         ║      ║      ║    ║    ║
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║ SPACE                    ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
+
  ║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║ /                        ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝
 
  ╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝
 
</center>
 
</center>
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec aigu : ǿǾ<br>
 +
Avec symboles scientifiques : ⊀≯≰≱≢⊽⊼⋪≉∉∄⊄∌⊅⊬⊭≁<br>
 +
Avec barre oblique : ꞣꞢ<br>
 +
Avec barre inscrite : ꝅꝄ<br>
 +
Avec latin étendu : ꬿ
 +
 +
=== Crosse ===
 +
La touche morte « crosse » s’obtient par {{touches|AltGr|Maj|’}}→{{touches|AltGr|Maj|’}}.
 +
<center>
 +
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
 +
│    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║        ║
 +
│    │    │    │    │    │    ║    │    │    │    │    │    │    ║ <--    ║
 +
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
 +
║  |<-  ║Ɓ    │    │Ƥ  │    │    ║    │Ʋ  │Ɗ  │    │    │    │    ║  |  ║
 +
║  ->|  ║ɓ  │    │ƥ  │    │    ║    │ʋ  │ɗ  │    │    │    │    ║ <-'  ║
 +
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗    ║
 +
║        ║    │    │    │    │    ║Ƈ    │Ƭ  │    │    │    │    │    ║    ║
 +
║  CAPS  ║    │ꭒ  │    │    │    ║ƈ    │ƭ  │    │    │    │    │    ║    ║
 +
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
 +
║  ^  ║    │    │Ƴ  │    │    │Ƙ  ║    │    │Ɠ  │Ɦ  │    ║    ^      ║
 +
║  |  ║    │    │ƴ  │    │    │ƙ  ║    │ʠ  │ɠ  │ɦ  │    ║    |      ║
 +
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
 +
║      ║      ║    ║                          ║    ║      ║    ║      ║
 +
║ Ctrl  ║ WinG ║ Alt ║                          ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
 +
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝
 +
</center>
 +
 +
=== Symboles monétaires ===
 +
La touche morte « [[symboles monétaires]] » s’obtient par {{touches|AltGr|Maj.|e}}.
 +
 +
[[Fichier:Bepo-1.1-monnaie-complet.png|center]]
  
 
=== Lettres grecques ===
 
=== Lettres grecques ===
 
La touche morte « [[lettres grecques]] » s’obtient par {{touches|AltGr|g}}.
 
La touche morte « [[lettres grecques]] » s’obtient par {{touches|AltGr|g}}.
  
[[Fichier:Bepo-1.1-grec.png]]
+
[[Fichier:Bepo-1.1-grec.png|center]]
 +
 
 +
=== Exposants ===
 +
La touche morte « [[Exposant_et_indice|exposants]] » s’obtient par {{touches|AltGr|t}}.
 +
<center>
 +
{{clavier105Bépo
 +
|dollar= {{k||||}}
 +
|un= {{k||¹||}}
 +
|deux= {{k||²||}}
 +
|trois= {{k||³||}}
 +
|quatre= {{k|⁽|⁴||}}
 +
|cinq= {{k|⁾|⁵||}}
 +
|six= {{k||⁶||}}
 +
|sept= {{k|⁺|⁷||}}
 +
|huit= {{k||⁸|⁻|}}
 +
|neuf= {{k||⁹||}}
 +
|zéro= {{k||⁰||}}
 +
|égale= {{k|⁼|||}}
 +
|pourcentage= {{k||||}}
 +
|B= {{k|ᵇ|ᴮ||}}
 +
|É= {{k||||}}
 +
|P= {{k|ᵖ|ᴾ||}}
 +
|O= {{k|ᵒ|ᴼ|ꟹ|}}
 +
|È= {{k||||}}
 +
|circum= {{k||||}}
 +
|V= {{k|ᵛ|ⱽ||}}
 +
|D= {{k|ᵈ|ᴰ||}}
 +
|L= {{k|ˡ|ᴸ||}}
 +
|J= {{k|ʲ|ᴶ||}}
 +
|Z= {{k|ᶻ|||}}
 +
|W= {{k|ʷ|ᵂ||}}
 +
|A= {{k|ᵃ|ᴬ||ᴭ}}
 +
|U= {{k|ᵘ|ᵁ||}}
 +
|I= {{k|ⁱ|ᴵ||}}
 +
|E= {{k|ᵉ|ᴱ||}}
 +
|virgule= {{k||||}}
 +
|C= {{k|ᶜ|||}}
 +
|T= {{k|ᵗ|ᵀ||}}
 +
|S= {{k|ˢ|||}}
 +
|R= {{k|ʳ|ᴿ||}}
 +
|N= {{k|ⁿ|ᴺ||}}
 +
|M= {{k|ᵐ|ᴹ||}}
 +
|BKSL= {{k||||}}
 +
|Ê= {{k||||}}
 +
|À= {{k||||}}
 +
|Y= {{k|ʸ|||}}
 +
|X= {{k|ˣ|||}}
 +
|point= {{k||||}}
 +
|K= {{k|ᵏ|ᴷ||}}
 +
|apos= {{k||||}}
 +
|Q= {{k||||}}
 +
|G= {{k|ᵍ|ᴳ||}}
 +
|H= {{k|ʰ|ᴴ||}}
 +
|F= {{k|ᶠ|||}}
 +
|espace={{k|||}}
 +
}}</center>
 +
 
 +
Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :<br>
 +
Avec latin étendu : ᵅᶿᶴᶞᵊᵋᴲˠˀᶥᵑᵓᶷᶣᶺᶾ<br>
 +
<br>Indices: [[#Indices|voir section plus bas]]
 +
 
 +
=== Indices ===
 +
 
 +
=== Latin étendu ===
 +
 
 +
La touche morte [[Latin et ponctuation|latin étendu]] s’obtient par {{touches|AltGr||s}}.
 +
 
 +
[[Fichier:bepo-1.1-latin-complet.png|center]]
 +
 
 +
=== Symboles scientifiques ===
 +
La touche morte [[symboles scientifiques]] s’obtient par {{touches|AltGr|d}}
 +
 
 +
{{Clavier105
 +
| BKSP =
 +
| TLDE = {{k|♀|☿|♂|♁}}
 +
| AE01 = {{k|♄|♃|♆|♅}}
 +
| AE02 = {{k|⟨|≪|≺}}
 +
| AE03 = {{k|⟩|≫|≻}}
 +
| AE04 = {{k|⌊|⌈|⊏|≤}}
 +
| AE05 = {{k|⌋|⌉|⊐|≥}}
 +
| AE06 = {{k|⟶|⟼|◌⃗|◌⃕}}
 +
| AE07 = {{k|⊕|⊞|⊎}}
 +
| AE08 = {{k|∞|∝}}
 +
| AE09 = {{k|}}
 +
| AE10 = {{k|⊗|∗|⋆}}
 +
| AE11 = {{k|↔|⇔|≡|⇄}}
 +
| AE12 =
 +
 
 +
| TAB  =
 +
| AD01 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Black Board">𝕓</span>}}|ℶ|∣<!-- Divise -->}}
 +
| AD02 = {{k|∧|⅋|↺|↻}}
 +
| AD03 = {{k|∐|∏||}}
 +
| AD04 = {{k|∘|∅|⌀|}}
 +
| AD05 = {{k|←|⇐}}
 +
| AD06 = {{k|→|⇒|↦|⇀}}
 +
| AD07 = {{k|∨|√|⊻}}
 +
| AD08 = {{k|∂|∆|∇|⊲}}
 +
| AD09 = {{k|ℓ|℔|{{morte|∉}}|}}
 +
| AD10 = {{k|↑|↓|⨡}}
 +
| AD11 = {{k|1=<span title="Espace sans chasse">[]</span>|2=℥|3=℈|4=}}
 +
| AD12 = {{k|≈|∿|⎓}}
 +
| RTRN =
 +
 
 +
| CAPS =
 +
| AC01 = {{k||∀||}}
 +
| AC02 = {{k|∪|∩|}}
 +
| AC03 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Italic">𝑖</span>}}|{{morte|1=<span title="Caractères Bold Italic">𝑰</span>}}|℩}}
 +
| AC04 = {{k|∈|∃|⊂|⊆}}
 +
| AC05 = {{k|∋||⊃|⊇}}
 +
| AC06 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Calligraphic (improprement appelés dans Unicode « Bold Script »)">𝓬</span>}}|∁|℃}}
 +
| AC07 = {{k|⊥|⊤|⊢|⊧}}
 +
| AC08 = {{k|∫|∑|∮|∬}}
 +
| AC09 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Script">𝓇</span>}}||}}
 +
| AC10 = {{k|‖<!-- Norme -->|ℵ}}
 +
| AC11 =
 +
| BKSL =
 +
 
 +
| LFSH =
 +
| LSGT =
 +
| AB01 = {{k|||∖}}
 +
| AB02 = {{k|⋉}}
 +
| AB03 = {{k|⋊}}
 +
| AB04 = {{k|∙|∎|◌⃛|◌⃜}}
 +
| AB05 = {{k|∼|⥲|↪|↠}}
 +
| AB06 = {{k|⋯|⋮|⋱|⋰}}
 +
| AB07 = {{k|⟂|∥<!-- Parallèle -->}}
 +
| AB08 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères gras">𝐆</span>}}}}
 +
| AB09 = {{k|ℎ||ℏ}}
 +
| AB10 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Fraktur">𝔉</span>}}|{{morte|1=<span title="Caractères Bold Fraktur">𝕱</span>}}|℉}}
 +
| RTSH =
 +
 
 +
| LCTL =
 +
| LWIN =
 +
| LALT =
 +
| SPCE =
 +
| RALT =
 +
| RWIN =
 +
| MENU =
 +
| RCTL =
 +
}}
 +
 
 +
=== Doublement rayé ===
  
 
== À réviser ==
 
== À réviser ==
 
# quelques combinaisons (en {{B|bleu}}) ne sont pas disponibles sous Linux (à savoir touche morte plus même caractère en ASCII), il faudrait les ajouter au fichier ./XCompose ;
 
# quelques combinaisons (en {{B|bleu}}) ne sont pas disponibles sous Linux (à savoir touche morte plus même caractère en ASCII), il faudrait les ajouter au fichier ./XCompose ;
 
# ≃ est accessible par {{tm|~}}{{t|-}} sous Windows<ref>Aussi dans le projet de norme Afnor.</ref> et par {{tm|~}}{{t|&#x3D;}} sous Linux.
 
# ≃ est accessible par {{tm|~}}{{t|-}} sous Windows<ref>Aussi dans le projet de norme Afnor.</ref> et par {{tm|~}}{{t|&#x3D;}} sous Linux.
# intégrer en touche morte les caractères de l’a.p.i. (Alphabet Phonétique International ?) : ɨøɜɾɫɐɤɵœɹɶ_‿ ̩ʲɒɛʁθʏʊɪɔʋæʉɑʃðɱɣɥɲɬʎːə ̃ʒχçʌβŋɯ ̆ʔɡɘʀʈɦ ̝ ̪ʂɖɟʰʝɭɚʐħɕʑɰʣʤʦʨʧˀˁ
+
# intégrer en touche morte les caractères de l’a.p.i. (Alphabet Phonétique International ?) : ɨøɜɾɫɐɤɵœɹɶ_‿ ̩ʲɒɛʁθʏʊɪɔʋæʉɑʃðɱɣɥɲɬʎːə ̃ʒχçʌβŋɯ ̆ʔɡɘʀʈɦ ̝ ̪ʂɖɟʰʝɭɚʐħɕʑɰʣʤʦʨʧˀˁ (certains sont présent en 1.1)
# double grave : ȁȀȅȄȉȈȍȌȑȐȕȔ (3x plus que le double aigu…)
+
  
 
== Notes et références ==
 
== Notes et références ==

Version actuelle en date du 17 juin 2020 à 11:35

Cette page concerne la version 1.1 de la disposition bépo. La documentation de la version 1.0 est disponible sur cette révision.

Si certains caractères s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation), consultez l’aide Unicode sur Wikipédia.

Si les touches mortes ne fonctionnent pas sur GNU/Linux, veuillez vous référer à cette page.

Cette page présente, pour la disposition bépo, les caractères obtenus par le mécanisme des touches mortes permettant la prise en charge d’un très grand nombre de caractères.

Les touches mortes sont des touches qui ne produisent pas de caractère, mais qui permettent de modifier le caractère suivant. En azerty, il existe déjà deux touches mortes : l’accent circonflexe ^ et les trémas ¨.

Comportement des combinaisons

En notant « clavier bépo¤ » le caractère associé à la touche morte, les règles générales de composition sont les suivantes :

Règles de composition des touches mortes avec des exemples
Composition Résultat Exemple
clavier bépo¤+clavier bépoCaractère Caractère diacritiqué
Caractère possédant la propriété de « ¤ »
Caractère lié intuitivement
clavier bépo^+clavier bépoa → â
clavier bépo/+clavier bépoo → ø
clavier bépo^+clavier bépo1 → ¹
clavier bépo¤+clavier bépo¤
clavier bépo¤+clavier bépoEspace
clavier bépo¤+clavier bépoEntrée (Windows)
Caractère de la touche morte
(sauf cas particuliers)
clavier bépo^+clavier bépo^ → ^
clavier bépo^+clavier béposp → ^
clavier bépo^+clavier bépoentrée → ^
clavier bépo¤+clavier bépoEspace insécable Caractère sans chasse
ou caractère combinant s'il existe
clavier bépo^+clavier béponbsp →  ̂

Dé/composition dynamique, équivalence

Le standard Unicode permet de composer dynamiquement les formes accentuées des lettres. On peut créer de nouvelles formes à l’aide d’une combinaison de caractères de base suivis d’un ou plusieurs diacritiques. Ces derniers sont représentés de plusieurs manières dans Unicode :

 • comme des caractères préfabriqués (précomposés) du bloc Latin (pour des raisons historiques) ;
 • comme des caractères se combinant graphiquement avec le caractère de base précédent (forme décomposée : caractère de base + diacritique, plus productive). La séquence « a », tréma combinant et « u » donne « äu » et non « aü ». On dit que le caractère combinatoire est adjoint au caractère de base[1]. C'est le bloc 0300-036F Combining Diacritical Marks ;
 • comme des lettres modificatives (chassantes) séparées. Certaines se trouvent dans les blocs Latin basique et Latin-1 Supplement, les autres dans le bloc Lm 02B0-02FF Spacing Modifier Letters.

Certains caractères sont considérés comme identiques et ne diffèrent donc pas au niveau visuel. É (U+00C9) est une variante canonique de E (U+0045) + ´ (U+0301). De manière formelle on dit que deux suites de caractères sont des équivalents canoniques si leurs décompositions canoniques complètes (récursives) respectives sont identiques[2].

Certains caractères ne sont pas disponibles dans unicode et sont accessibles uniquement avec un diacritique combinant (le par exemple).

Sur le clavier

   
   
 
  ◌́
 
  ◌̀
 
◌̂  
 
  ◌̌
 
 
 
  ◌̸
 
  ◌̶
 
   
   
  ◌̇
  ◌̈
  ¤
   
  ◌̦
   
   
  ◌̧
 
 
 
  ß
 
  ◌̆
 
  ◌̃
 
  ◌̄
   
  ◌̉
   
  ◌̛
  ◌̊
 
  µ
 
  ◌̣
 
  ◌̨
   
Ctrl
   
Super
   
Alt
   
AltGr
   
Super
   
Menu
   
Ctrl
   

Tableau récapitulatif

Touches mortes et caractères accessibles avec ces touches mortes sur la disposition de clavier bépo
Nom du caractère Accès Glyphe Unicode Lettre
modificative
Combinant Lettres Symboles Compose
Accent grave AltGr+è
◌̀
U+0060 U+02cb U+0300 àȁèȅềìǹòùȕǜẁỳ
ÀȀÈȄỀÌǸÒÙȔǛẀỲ
dead_grave
Accent aigu AltGr+é
◌́
U+00b4 U+02ca U+0301 áǽćḉéếǵíḱĺḿńóṕŕśúǘẃýź
ÁǼĆḈÉẾǴÍḰĹḾŃÓṔŔŚÚǗẂÝŹ
' dead_acute
Accent circonflexe ^
◌̂
U+005e U+02c6 U+0302 âầĉêếềĝĥîĵôŝûŵŷẑ
ÂẦĈÊẾỀĜĤÎĴÔŜÛŴŶẐ
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁺⁽⁾⁼⁻ dead_circumflex
Tilde AltGr+n
◌̃
U+007e U+02dc U+0303 ãẽễĩñõũṽỹ
ÃẼỄĨÑÕŨṼỸ
≃≲≳≈≉ dead_tilde
Macron AltGr+m
◌̄
U+00af U+02c9 U+0304 āǣēḗḕḡīōūǖȳ
ĀǢĒḖḔḠĪŌŪǕȲ
dead_macron
Brève AltGr+r
◌̆
U+02d8 U+0306 ăằĕğḫĭŏŭ
ĂẰĔĞḪĬŎŬ
dead_breve
Point en chef AltGr+I
◌̇
U+02d9 U+0307 ȧḃċḋėḟġḣıȷŀṁṅȯṗṙṡẛṫẇẋẏż
ȦḂĊḊĖḞĠḢİĿṀṄȮṖṘṠṪẆẊẎŻ
dead_abovedot
Tréma AltGr+i
◌̈
U+00a8 U+0308 äëḧïöẗüǜẅẍÿ
ÄËḦÏÖÜǛẄẌŸ
" dead_diaeresis
Crochet en chef AltGr+?
◌̉
U+0309 ảɖẻểƒꜧỉɱɲỏɋɽʂʈủỷȥ
ẢƉẺỂƑꜦỈⱮƝỎɊⱤƮỦỶȤ
dead_hook
Rond en chef AltGr+q
◌̊
U+00b0 U+02da U+030a åůẘẙ
ÅŮ
° dead_abovering
Double accent aigu 2×AltGr+é
◌̋
U+02dd U+030b őű
ŐŰ
dead_acute dead_acute
Caron AltGr+v
◌̌
U+02c7 U+030c ǎčďěǧȟǐǰǩľňǒřšťǔǚž
ǍČĎĚǦȞǏǨĽŇǑŘŠŤǓǙŽ
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ dead_caron
Double accent grave 2×AltGr+è
◌̏
U+030f ȁȅȉȍȑȕ
ȀȄȈȌȐȔ
dead_grave dead_grave
Brève inversée 2×AltGr+r
◌̑
U+0311 ȃȇḫȋȏȓȗ
ȂȆḪȊȎȒȖ
dead_breve dead_breve
Cornu AltGr+Q
◌̛
U+031b ơưừ
ƠƯỪ
dead_horn
Point souscrit AltGr+h
◌̣
U+0323 ạḅḍẹệḥịḳḷṃṇọṛṣṭụṿẉỵẓ
ẠḄḌẸỆḤỊḲḶṂṆỌṚṢṬỤṾẈỴẒ
dead_belowdot
Tréma souscrit 2×AltGr+i
◌̤
U+0324
dead_diaeresis dead_diaeresis
Rond souscrit 2×AltGr+q
◌̥
U+02f3 U+0325 ḁꬹⱺ
dead_abovering dead_abovering
Virgule souscrite AltGr+;
◌̦
U+002c U+0326 șţ
ȘŢ
dead_belowcomma
Cédille AltGr+c
◌̧
U+00b8 U+0327 çḑȩģḩķļņŗşţ
ÇḐȨĢḨĶĻŅŖŞŢ
dead_cedilla
Ogonek AltGr+f
◌̨
U+02db U+0328 ąęįǫų
ĄĘĮǪŲ
dead_ogonek
Circonflexe souscrit 2×^
◌̭
U+032d ḓḙḽṋṱṷ
ḒḘḼṊṰṶ
dead_circumflex dead_circumflex
Macron souscrit 2×AltGr+m
◌̱
U+02cd U+0331 ḇḏẖḵḻṉṟṯẕ
ḆḎḴḺṈṞṮẔ
dead_macron dead_macron
Tilde inscirt 2×AltGr+n
◌̴
U+0334 ᵬᵭḛᵮḭɫꬸᵯᵰɵᵱᵲᵴᵵṵᵶ
ḚḬⱢƟṴ
dead_tilde dead_tilde
Barre inscrite AltGr+z
◌̶
U+0336 ƀꞓđꞙǥħɨɉꝁƚꝋᵽꝑꝗɍẝŧʉɏƶ
ɃꞒĐꞘǤĦƗɈꝀȽꝊⱣꝐꝖɌŦɄɎƵ
ƻ UFDD8
Barre oblique AltGr+l
◌̸
U+0338 ⱥ␢ȼɇꞡꝃꞣłꞥøꝙꞧꞩẜⱦꞹꝟ
ȺȻɆꞠꝂꞢŁꞤØꝘꞦꞨȾꞸꝞ
≠≮≯ dead_stroke
Crosse 2×AltGr+? ɓƈɗɠɦƙƥʠƭꭒʋⱳƴ
ƁƇƊƓꞪƘƤƬƲⱲƳ
dead_hook dead_hook
Symboles monétaires AltGr+E U+00a4 ؋₿¢₢₫₠ƒ₲₴﷼₭₺₾₥₼₦௹₱₰₽₨₪₸৳元₩¥
₳฿₵₡₯€₣៛₤₶₻૱₧₹₷₮৲圓円
¤ dead_currency
Lettres grecques AltGr+g αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
µ dead_greek
Exposants AltGr+t ᵃªᵇᶜᵈᵉᶠᵍʰⁱʲᵏˡᵐⁿᵒꟹºᵖʳˢᵗᵘᵛʷˣʸᶻ
ᴬᴭᴮᴰᴱᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾᴿᵀᵁⱽᵂ
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁺⁽⁾⁼⁻ UFDD5
Indices 2×AltGr+t ₐₑₕᵢⱼₖₗₘₙₒₚᵣₛₜᵤᵥₓ
ᴀᴁʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏɶᴘꞯʀꜱᴛᴜᴠᴡʏᴢ
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ UFDD5 UFDD5
Latin et ponctuation AltGr+s ɑꜥꜣꞵθʃðəɛǝɪªɣɂɩijĸºŋɔꞷꭓßþʊɥʌƿꞌȝʒ
ⱭꜤꜢꞴϴƩÐƏƐƎꞮƔɁƖIJŊƆꞶꞳẞÞƱꞍɅǷꞋȜƷ
♭‟‹›⁜­⁂‱•ʼ␣♯ↀↁↂ◌⁃⸮ ‒―‐※⁊ʿʾ‾♮☞⅓⅔‴⁗℗ʽʻ▪‿ UFDD4
Symboles scientifiques AltGr+d ♀☿♂♁♄♃♆♅⟨≪≺⟩≫≻⌊⌈⊏≤
⌋⌉⊐≥⟶⟼◌⃗◌⃕⊕⊞⊎∞∝
⊗∗⋆↔⇔≡⇄ℶ∣∧⅋↺↻∐∏
∘∅⌀←⇐→⇒↦⇀∨√⊻∂∆∇⊲
ℓ℔↑↓⨡℥℈≈∿⎓∀∪∩℩∈∃⊂⊆
∋⊃⊇∁℃⊥⊤⊢⊧∫∑∮∬‖ℵ∖
⋉⋊∙∎◌⃛◌⃜∼⥲↪↠⋯⋮⋱⋰⟂∥ℎℏ℉
UFDD7
Doublement rayé 2×AltGr+z ⱡꝑ
ⱠꝐ
UFDD8 UFDD8

Remarque : les caractères pouvant être obtenus avec plusieurs combinaisons de touches mortes (comportant plusieurs diacritiques) ne sont pas listés. Les couleurs dans la colonne lettre indique les caractères diacritiqués disponibles sous Windows et sous Mac. Sous linux les touches mortes utilisables sont limitées par la locale (le iota qui ne sert que pour les caractères grecs, le crochet en chef, la corne, le double accent aigu et le point souscrit ne sont pas disponibles avec la locale fr_FR).

Cartes détaillées

Accent grave

La touche morte « accent grave » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoè.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │`  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │Ò  │Ȅ `│  │Ǜ  │  │  │  │  │Ẁ  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ò  │ȅ ̏│  │ǜ  │  │  │  │  │ẁ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║À  │Ù Ȕ│Ì  │È  │  │  │  │  │  │Ǹ  │  │  ║   ║
║ CAPS ║à  │ù ȕ│ì  │è  │  │  │  │  │  │ǹ  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║Ề  │Ȁ  │Ỳ  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║ề  │ȁ  │ỳ  │  │̀◌  │  │̀◌  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  `           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec circonflexe : ầẦềỀồỒ
Avec tréma : ǜǛ
Avec brève : ằẰ
Avec macron : ḕḔṑṐ
Avec cornu : ờỜừỪ

Double accent grave : voir section plus bas

Accent aigu

La touche morte « accent aigu » s'obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoé. Avec espace il donne l’apostrophe « ' ».

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │Ṕ  │Ó  │  │  │Ǘ  │  │Ĺ  │  │Ź  │Ẃ  ║  | ║
║ ->| ║  │  ˝│ṕ  │ó  │  │  │ǘ  │  │ĺ  │  │ź  │ẃ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Á Ǽ│Ú  │Í  │É  │  │Ć  │  │Ś  │Ŕ  │Ń  │Ḿ  │Ḉ  ║   ║
║ CAPS ║á ǽ│ú  │í  │é  │  │ć  │  │ś  │ŕ  │ń  │ḿ  │ḉ  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║Ế  │  │Ý  │  │  │Ḱ  │  │  │Ǵ  │  │  ║   ^   ║
║  | ║ế  │  │ý  │  │́◌  │ḱ  │́◌  │  │ǵ  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  '           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec circonflexe : ấẤếẾốỐ
Avec barre oblique : ǿǾ
Avec tréma : ḯḮǘǗ
Avec cédille : ḉḈ
Avec brève : ắẮ
Avec tilde : ṍṌṹṸ
Avec macron : ḗḖṓṒ
Avec rond en chef : ǻǺ
Avec point suscrit : ṥṤ
Avec cornu : ớỚứỨ

Double accent aigu : voir section plus bas

Accent circonflexe

La touche morte « accent circonflexe » s’obtient directement par clavier bépo^. Elle permet d’obtenir les chiffres ainsi que quelques caractères en exposant.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │¹  │²  │³  │⁴  │⁵  ║⁶  │⁷  │⁸  │⁹  │⁰  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │⁽  │⁾  ║  ^│⁺  │⁻  │  │  │⁼  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │Ế  │  │Ô  │Ề  ║  │  │  │  │Ĵ  │Ẑ  │Ŵ  ║  | ║
║ ->| ║  │ế  │  │ô  │ề  ║̭  │  │  │  │ĵ  │ẑ  │ŵ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Û  │Î  │Ê  │  ║Ĉ  │  │Ŝ  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║â  │û  │î  │ê  │  ║ĉ  │  │ŝ  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │Ầ  │Ŷ  │  │  │  ║  │  │Ĝ  │Ĥ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │ầ  │ŷ  │  │ô  │  ║ô  │  │ĝ  │ĥ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ^           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ấẤếẾốỐ
Avec grave : ầẦềỀồỒ
Avec tilde : ẫẪễỄỗỖ
Avec point souscrit : ậẬệỆộỘ
Avec crochet : ẩẨểỂổỔ

Circonflexe souscrit : voir section plus bas

Tilde

La touche morte « tilde » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépon.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║    ║
│  │  │  ≲│  ≳│  │  ║  │  │ ≃ │  │  │≈ ≉│  ║ <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
║ |<- ║  │  │  │ Õ │  ║  │ Ṽ │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ õ │  ║  │ ṽ │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗  ║
║    ║ Ã │ Ũ │ Ĩ │ Ẽ │  ║  │  │  │  │ Ñ │  │  ║  ║
║ CAPS ║ ã │ ũ │ ĩ │ ẽ │  ║  │  │  │  │ ñ ˜│  │  ║  ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
║  ^ ║ Ễ │  │ Ỹ │  │  │  ║  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║ ễ │  │ ỹ │  │õ  │  ~║õ  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
║    ║   ║   ║            ║    ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ~         ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec circonflexe : ẫẪễỄỗỖ
Avec aigu : ṍṌṹṸ
Avec barre oblique : ≄≉
Avec tréma : ṏṎ
Avec brève : ẵẴ
Avec macron : ȭȬ
Avec cornu : ỡỠữỮ

Tildes souscrit ou inscrit : voir section plus bas

Macron

La touche morte « macron » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépom.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║    ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
║ |<- ║  │Ḗ  │  │Ō  │Ḕ  ║  │Ǖ  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │ḗ  │  │ō  │ḕ  ║  │ǖ  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗  ║
║    ║Ā Ǣ│Ū  │Ī  │Ē  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  ║
║ CAPS ║ā ǣ│ū  │ī  │ē  │  ║  │  │  │  │  │  _│  ║  ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
║  ^ ║  │  │Ȳ  │  │  │  ║  │  │Ḡ  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ȳ  │  │ō  │  ║ō  │  │ḡ  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧══╦═╧════╧╦═══╧══╦═╩════╦══════╣
║    ║   ║   ║             ║    ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ¯         ║ AltGr ║ WinD ║ WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════╩═══════╩══════╩══════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ḗḖṓṒ
Avec grave : ḕḔṑṐ
Avec tréma : ǟǞȫȪǖǕṻṺ
Avec tilde : ȭȬ
Avec point souscrit : ḹḸṝṜ
Avec ogonek : ǭǬ
Avec point suscrit : ǡǠȱȰ

Macron souscrit : voir section plus bas

Brève

La touche morte « brève » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépor.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ŏ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ŏ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ̑║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ă  │Ŭ  │Ĭ  │Ĕ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ă  │ŭ  │ĭ  │ĕ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │Ằ  │  │  │  │  ║  │  │Ğ  │Ḫ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │ằ  │  │  │ŏ  │  ║ŏ  │  │ğ  │ḫ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ˘           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ắẮ
Avec grave : ằẰ
Avec cédille : ḝḜ
Avec tilde : ẵẴ
Avec point souscrit : ặẶ
Avec crochet : ẳẲ

Brève inversée : voir section plus bas

Point en chef

La touche morte « point en chef » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépoi :

 • avec « i » et « j » minuscule elle donne les caractères « sans point » (dotless) « ı » et « ȷ » ;
 • avec « l » et « L », elle donne les caractères avec un « point médian » (middle dot) « ŀ » et « Ŀ ».
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║Ḃ  │  │Ṗ  │Ȯ  │  │  │  │Ḋ  │Ŀ  │  │Ż  │Ẇ  ║  | ║
║ ->| ║ḃ  │  │ṗ  │ȯ  │  │  │  │ḋ  │ŀ  │ȷ  │ż  │ẇ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ȧ  │  │İ ˙ │Ė  │  │Ċ  │Ṫ  │Ṡ ẛ│Ṙ  │Ṅ  │Ṁ  │  ║   ║
║ CAPS ║ȧ  │  │ı  │ė  │  │ċ  │ṫ  │ṡ  │ṙ  │ṅ  │ṁ  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │Ẏ  │Ẋ  │  │  │  │  │Ġ  │Ḣ  │Ḟ  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ẏ  │ẋ  │ȯ  │  │ȯ  │  │ġ  │ḣ  │ḟ  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ˙           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ṥṤ
Avec caron : ṧṦ
Avec rayé : ɟ
Avec latin étendu : ꜿꜾ
Avec macron : ǡǠȱȰ
Avec point souscrit : ṩṨ

Tréma

La touche morte « tréma » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoi. Avec espace elle donne le guillemet anglais « " » U+0022.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ö  │  ║  │  │  │  │  │  │Ẅ  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ö  │  ║  │  │  │  │  │  │ẅ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ä  │Ü Ǜ │Ï  │Ë  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ä  │ü ǜ │ï ̤│ë  │  ║  │ẗ  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │Ÿ  │Ẍ  │  │  ║  │  │  │Ḧ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ÿ  │ẍ  │  │ö  ║  │ö  │  │ḧ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  "            ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ḯḮǘǗ
Avec grave : ǜǛ
Avec caron : ǚǙ
Avec tilde : ṏṎ
Avec macron : ǟǞȫȪǖǕṻṺ

Tréma souscrit : voir section plus bas

Crochet, hameçon et crochet en chef

La touche morte « crochet » «  ̉  » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépo. Niveau traduction unicode : les voyelles ont un crochet en chef (hook above), les consonnes ont plutôt un hameçon (hook) à distinguer du hameçon retroflèxe « ̢  » U+0321 ou palatal «  ̡  » U+0322. « n » et « N » sont distingués avec un hameçon à gauche (left hook).

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ỏ  │  ║  │  │Ɖ  │  │  │Ȥ  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ỏ  │  ║  │  │ɖ  │  │  │ȥ  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ả  │Ủ  │Ỉ  │Ẻ  │  ║  │Ʈ  │  │Ɽ  │Ɲ  │Ɱ  │  ║   ║
║ CAPS ║ả  │ủ  │ỉ  │ẻ  │  ║  │ʈ  │ʂ  │ɽ  │ɲ  │ɱ  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║Ể  │  │Ỷ  │  │  │  ║ ̉  │Ɋ  │  │Ꜧ  │Ƒ  ║   ^   ║
║  | ║ể  │  │ỷ  │  │ỏ  │  ║ỏ  │ɋ  │  │ꜧ  │ƒ  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ̉            ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec circonflexe : ẩẨểỂổỔ
Avec latin étendu : ɚ
Avec brève : ẳẲ
Avec cornu : ởỞửỬ

Crosse : voir section plus bas

Rond en chef

La touche morte « rond en chef » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoq. Tapée avec espace elle donne le symbole du degré « ° ».

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │ẘ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Å  │Ů  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║å  │ů  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ẙ  │  │̊◌  │  ║̊◌  │ ˳ │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║             ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  °           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ǻǺ

Ronds souscrit ou inscrit : voir section plus bas

Double accent aigu

La touche morte « double accent aigu » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoéclavier bépoAltGr+clavier bépoé.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │Ő  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  ˝│  │ő  │  │  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Ű  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ű  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ő  │  │ő  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ˝           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Hatchek

La touche morte « hatchek », également appelé « caron » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépov. Elle permet d’obtenir les chiffres ainsi que quelques caractères en indice.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │₁  │₂  │₃  │₄  │₅  ║₆  │₇  │₈  │₉  │₀  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │₍  │₎  ║  │₊  │₋  │  │  │₌  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ǒ  │  ║  │Ǚ  │Ď  │Ľ  │  │Ž  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ǒ  │  ║  │ǚ ˇ│ď  │ľ  │ǰ  │ž  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ǎ  │Ǔ  │Ǐ  │Ě  │  ║Č  │Ť  │Š  │Ř  │Ň  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ǎ  │ǔ  │ǐ  │ě  │  ║č  │ť  │š  │ř  │ň  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │Ǩ  ║  │  │Ǧ  │Ȟ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ǒ  │ǩ  ║ǒ  │  │ǧ  │ȟ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ˇ           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec tréma : ǚǙ
Avec latin étendu : ǯǮ
Avec point suscrit : ṧṦ

Cornu

La touche morte « cornu » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépoq.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ơ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ơ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Ư Ừ│  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ư ừ│  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  ║  │  ̛│  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ơ  │  ║ơ  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ̛           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ớỚứỨ
Avec grave : ờỜừỪ
Avec tilde : ỡỠữỮ
Avec point souscrit : ợỢựỰ
Avec crochet : ởỞửỬ

Double accent grave

La touche morte « double accent grave » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoèclavier bépoAltGr+clavier bépoè.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │Ȍ  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ȍ  │  ̏│  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ȁ  │Ȕ  │Ȉ  │Ȅ  │  │  │  │  │Ȑ  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ȁ  │ȕ  │ȉ  │ȅ  │  │  │  │  │ȑ  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ȍ  │  │ȍ  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Brève inversée

La touche morte « brève inversée » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier béporclavier bépoAltGr+clavier bépor.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │Ȏ  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ȏ  │  │  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ȃ  │Ȗ  │Ȋ  │Ȇ  │  │  │  │  │Ȓ  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ȃ  │ȗ  │ȋ  │ȇ  │  │  │  │  │ȓ ̑│  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │Ḫ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ȏ  │  │ȏ  │  │  │ḫ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Point souscrit

La touche morte « point souscrit » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoh.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║Ḅ  │  │  │Ọ  │  ║  │Ṿ  │Ḍ  │Ḷ  │  │Ẓ  │Ẉ  ║  | ║
║ ->| ║ḅ  │  │  │ọ  │  ║  │ṿ  │ḍ  │ḷ  │  │ẓ  │ẉ  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ạ  │Ụ  │Ị  │Ẹ  │  ║  │Ṭ  │Ṣ  │Ṛ  │Ṇ  │Ṃ  │  ║   ║
║ CAPS ║ạ  │ụ  │ị  │ẹ  │  ║  │ṭ  │ṣ  │ṛ  │ṇ  │ṃ  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║Ệ  │  │Ỵ  │  │  │Ḳ  ║  │  │  │Ḥ  │  ║   ^   ║
║  | ║ệ  │  │ỵ  │  │ọ  │ḳ  ║ọ  │  │  │ḥ .│  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec circonflexe : ậẬệỆộỘ
Avec brève : ặẶ
Avec macron : ḹḸṝṜ
Avec point suscrit : ṩṨ
Avec cornu : ợỢựỰ

Tréma souscrit

La touche morte « tréma souscrit » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoiclavier bépoAltGr+clavier bépoi.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Ṳ  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ṳ  │  ̤│  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̤◌  │  │̤◌  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Rond souscrit

La touche morte « rond souscrit ou inscrit » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoqclavier bépoAltGr+clavier bépoq.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ⱺ  │  │  │  │  │ꬹ  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ḁ  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ḁ  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̥◌  │  │̥◌  │  ̥│  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Virgule souscrite

La touche morte « virgule souscrite » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépo,.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │  │  │  │  ,║  │Ț  │Ș  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │  │  │  │,  ║  │ț  │ș  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̦◌  │  ║̦◌  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Cédille

La touche morte « cédille » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoc.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │  │  ║  │  │Ḑ  │Ļ  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │  │  ║  │  │ḑ  │ļ  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │  │  │Ȩ  │  ║Ç  │Ţ  │Ş  │Ŗ  │Ņ  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │  │  │ȩ  │  ║ç ¸│ţ  │ş  │ŗ  │ņ  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │Ķ  ║  │  │Ģ  │Ḩ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │◌¸ │ķ  ║◌¸ │  │ģ  │ḩ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ¸           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ḉḈ
Avec brève : ḝḜ

Ogonek

La touche morte « ogonek » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépof.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║  │  │  │Ǫ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │ǫ  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║Ą  │Ų  │Į  │Ę  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║ą  │ų  │į  │ę  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │ǫ  │  ║ǫ  │  │  │  │  ˛║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║  ˛           ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec macron : ǭǬ

Circonflexe souscrit

La touche morte « circonflexe souscrit » s’obtient par clavier bépo^clavier bépo^.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │  │  │  │  │Ḓ  │Ḽ  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║  │  │  │  │  │˰  │  │ḓ  │ḽ  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Ṷ  │  │Ḙ  │  │  │Ṱ  │  │  │Ṋ  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ṷ  │  │ḙ  │  │  │ṱ  │  │  │ṋ  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̭◌  │  │̭◌  │  │  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Macron souscrit

La touche morte « macron souscrit » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépomclavier bépoAltGr+clavier bépom.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║Ḇ  │  │  │  │  │  │  │Ḏ  │Ḻ  │  │Ẕ  │  ║  | ║
║ ->| ║ḇ  │  │  │  │  │  │  │ḏ  │ḻ  │  │ẕ  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │  │  │  │  │  │Ṯ  │  │Ṟ  │Ṉ  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │  │  │  │  │  │ṯ  │  │ṟ  │ṉ  │  ̱│  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │Ḵ  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̱◌  │ḵ  │̱◌  │  │ẖ  │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Tilde inscrit

La touche morte « tilde inscrit et souscrit » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier béponclavier bépoAltGr+clavier bépon.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <--  ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║    ║  │  │  │Ɵ  │  │  │  │  │Ɫ  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║ᵬ  │  │ᵱ  │ɵ  │  │  │  │ᵭ  │ɫ ꬸ│  │ᵶ  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │Ṵ  │Ḭ  │Ḛ  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ṵ  │ḭ  │ḛ  │  │  │ᵵ  │ᵴ  │ᵲ  │ᵰ ̰│ᵯ  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │  │  │̰◌  │  │̴◌  │  │  │  │ᵮ  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Barre inscrite

La touche morte « barre inscrite » également appelée « rayé » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoz.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
│  │  │ ƻ │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║    ║
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║  <-- ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
║    ║ Ƀ │  │Ꝑ Ᵽ│Ꝋ  │  │  │  │ Đ │Ƚ  │ Ɉ │ Ƶ │  ║  | ║
║ ->| ║ ƀ │  │ꝑ ᵽ│ꝋ  │  │  │  │ đ │ƚ  │ ɉ │ ƶ -│  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗  ║
║    ║  │ Ʉ │ Ɨ │  │  │Ꞓ  │ Ŧ │  │ Ɍ │  │  │  ║  ║
║ CAPS ║  │ ʉ │ ɨ │  │  │ꞓ  │ ŧ │  │ ɍ │  │  │  ║  ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
║  ^ ║  │  │ Ɏ │  │  │Ꝁ  │  │Ꝗ  │ Ǥ │ Ħ │Ꞙ  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ ɏ │  │ꝋ  │ꝁ  │ꝋ  │ꝗ  │ ǥ │ ħ │ꞙ  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
║    ║   ║   ║             ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║ -            ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec barre oblique : ꝅꝄ
Avec latin étendu : ꬰᵻᵼꝥꝤꝧꝦᵿ
Avec point suscrit : ɟ

Double barre inscrite : voir section plus bas

Barre oblique

La touche morte « barre oblique » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépol.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ║    ║
│  │  │  ≮│  ≯│  │  │  │  │  │ / │  │ ≠ │  ║  <-- ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣
║    ║  │  │  │ Ø │  │  │ Ꝟ │  │ Ł │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║ ␢ │  │  │ ø │  │  │ ꝟ │  │ ł /│  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗  ║
║    ║ Ⱥ │ Ꞹ │  │ Ɇ │  │ Ȼ │ Ⱦ │ Ꞩ ẜ│ Ꞧ │ Ꞥ │  │  ║  ║
║ CAPS ║ ⱥ │ ꞹ │  │ ɇ │  │ ȼ │ⱦ  │ ꞩ │ ꞧ │ ꞥ │  │  ║  ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣
║  ^ ║  │  │  │  │  │ Ꝃ Ꞣ│  │ Ꝙ │ Ꞡ │  │  ║   ^   ║
║  | ║  /│  │  │  │ ø │ ꝃ ꞣ│ ø │ ꝙ │ ꞡ │  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣
║    ║   ║   ║             ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║ /            ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec aigu : ǿǾ
Avec symboles scientifiques : ⊀≯≰≱≢⊽⊼⋪≉∉∄⊄∌⊅⊬⊭≁
Avec barre oblique : ꞣꞢ
Avec barre inscrite : ꝅꝄ
Avec latin étendu : ꬿ

Crosse

La touche morte « crosse » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépoclavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépo.

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔═════════╗
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║     ║
│  │  │  │  │  │  ║  │  │  │  │  │  │  ║ <--   ║
╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦══════╣
║ |<- ║Ɓ  │  │Ƥ  │  │  ║  │Ʋ  │Ɗ  │  │  │  │  ║  | ║
║ ->| ║ɓ  │  │ƥ  │  │  ║  │ʋ  │ɗ  │  │  │  │  ║ <-' ║
╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗   ║
║    ║  │  │  │  │  ║Ƈ  │Ƭ  │  │  │  │  │  ║   ║
║ CAPS ║  │ꭒ  │  │  │  ║ƈ  │ƭ  │  │  │  │  │  ║   ║
╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩═════╣
║  ^ ║  │  │Ƴ  │  │  │Ƙ  ║  │  │Ɠ  │Ɦ  │  ║   ^   ║
║  | ║  │  │ƴ  │  │  │ƙ  ║  │ʠ  │ɠ  │ɦ  │  ║   |   ║
╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧═╦══╧══╦═╧════╬═════╦══════╣
║    ║   ║   ║              ║   ║   ║   ║   ║
║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║              ║AltGr║ WinD ║WinM ║ Ctrl ║
╚═══════╩══════╩═════╩═══════════════════════════╩═════╩══════╩═════╩══════╝

Symboles monétaires

La touche morte « symboles monétaires » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépoMaj+clavier bépoe.

Bepo-1.1-monnaie-complet.png

Lettres grecques

La touche morte « lettres grecques » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépog.

Bepo-1.1-grec.png

Exposants

La touche morte « exposants » s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépot.

¹
²
³
ˡ
ʲ
ʷ
 
ˢ
ᴿ
ʳ
ʸ
ˣ
ʰ
Ctrl
Super
Alt
AltGr
Super
Menu
Ctrl

Caractères disponible via enchaînement de touches mortes :
Avec latin étendu : ᵅᶿᶴᶞᵊᵋᴲˠˀᶥᵑᵓᶷᶣᶺᶾ

Indices: voir section plus bas

Indices

Latin étendu

La touche morte latin étendu s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépos.

Bepo-1.1-latin-complet.png

Symboles scientifiques

La touche morte symboles scientifiques s’obtient par clavier bépoAltGr+clavier bépod

◌⃕
◌⃗
𝕓
[]
 
𝑰
𝑖
𝓬
𝓇
◌⃜
◌⃛
𝐆
𝕱
𝔉

Doublement rayé

À réviser

 1. quelques combinaisons (en bleu) ne sont pas disponibles sous Linux (à savoir touche morte plus même caractère en ASCII), il faudrait les ajouter au fichier ./XCompose ;
 2. ≃ est accessible par clavier bépo~clavier bépo- sous Windows[3] et par clavier bépo~clavier bépo= sous Linux.
 3. intégrer en touche morte les caractères de l’a.p.i. (Alphabet Phonétique International ?) : ɨøɜɾɫɐɤɵœɹɶ_‿ ̩ʲɒɛʁθʏʊɪɔʋæʉɑʃðɱɣɥɲɬʎːə ̃ʒχçʌβŋɯ ̆ʔɡɘʀʈɦ ̝ ̪ʂɖɟʰʝɭɚʐħɕʑɰʣʤʦʨʧˀˁ (certains sont présent en 1.1)

Notes et références

 1. Glossaire Unicode
 2. http://www.gutenberg.eu.org/IMG/pdf/Andries-deux-mondes.pdf
  http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DN_063_0051
 3. Aussi dans le projet de norme Afnor.

Sources externes